Digital Storytelling - en väg till kunskap mellan generationer

I ett projekt mellan BTH, KI och University of Pretoria så ska vi försöka använda Digital Storytelling som ett verktyg för att finna nya vägar mellan den äldre och yngre generationen. I tidigare projekt har kontakter etablerats i en kåkstad i Sydafrika och nu ska vi ta nästa steg. Nedan beskrivs bakgrunden. Resan som genomfördes i mars 2005 kan följas via Lasses Blogg. Projektet befinner sig i en förstudiefas och söker finansiering.

Lasse Bourelius blogg

Erfarenheter från en pågående etnografisk studie med en grupp äldre män och kvinnor i en kåkstad i Sydafrika har visat på behovet av att finna nya vägar att stärka banden mellan den äldre och yngre generationen. Ett angeläget område som påvisats är berättartraditionen och hur de äldre upplever att den yngre generationen förlorar en värdefull kunskapskälla.

Från ett tidigare besök i Majaneng

Ett sätt att fånga de äldres livshistorier är genom historieberättande - storytelling. Den afrikanska berättartraditionen är välkänd och studier genomförda i Europa och USA visar att historieberättande är ett viktigt medel i överföring av kunskap kopplat till hälsoaspekter då det tillåter berättaren att delge information som inte annars skulle uppmärksammats.

Digitalt historieberättande - digital storytelling är ett nytt
forskningsområde och en ny metod som bygger vidare på berättartraditionen med användande av olika mediaverktyg. En viktig aspekt är dess potential som ett medel i individers identitetsutveckling.

I projektet deltar forskare från olika områden som hälsa/omvårdnad samt pedagogik/media med ett gemensamt intresse för att utveckla kunskapen kring historieberättande.

Syftet med projekt är att utforska hur användandet av storieberättande kan belysa de äldres syn på hälsa och sjukdom och att utveckla digitalt historieberättande - digital storytelling som ett medel för att möjliggöra överföring av kulturellt bunden kunskap kopplat till hälsa och sjukdom mellan generationerna.

Datainsamling kommer att genomföras dels med fokus på historieberättande och överföring av kunskap relaterat till hälsa och sjukdom i form av gruppintervjuer med kvinnliga deltagare från tidigare genomförd etnografisk studie, dels med fokus på digitalt historieberättande genom deltagarobservationer, fältanteckningar och videoinspelningar där ungdomar deltar för att ta del av historier relaterade till hälsa och sjukdom samt för att lära sig att använda modern teknik.

I ett nästa steg kan denna forskning bidra till utveckling av en modell där kulturell kunskap om hälsa och sjukdom kan överföras mellan generationerna även i den europeiska kontexten. Projektet kan också utgöra ett verktyg för ungdomar att utveckla kompetens inom digital
multimediateknologi.

För mer information om projektet kontakta:

Monica E Nilsson
Doris Bohman
Lasse Bourelius

Redigera

Banner med text Lärarlärdom 15/8

Boka en bibliotekarie

Chatt

Share Dela