Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning

obligatorisk Pedagogisk utbildning för högskolans personal

Vid högskolan ges årligen ett antal högskolepedagogiska kurser avsedda för alla som undervisar vid Blekinge Tekniska Högskola: nya lärare, doktorander, erfarna lärare, bibliotekarier m. fl. För att få en tilsvidareanställning vid Blekinge Tekniska Högskola som adjunkt krävs en behörighetsgivande högkolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 hp. För undervisande doktorander krävs högskolepedagogsik utbildning motsvarande 3 hp som genomgås inom ramen för forskarutbildningen eller institutionstjänstgöring.

Mål för utbildningen

Utbildningen följer de mål som SUHF fastställt nationellt för den behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildningen och vars övergripande mål är att kursdeltagare skall ha utvecklat för kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som grund för att arbeta professionellt som lärare inom högskolan efter att ha genomgått en behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Detta innebär att kursdeltagarna skall ha utvecklat:

  • kunskaper om studenters lärande i högre utbildning uifrån teori och forskning med utbildningsvetenskaplig relevans
  • förmåga att planera, undervisa i, examinera samt utvärdera högskoleutbildning på vetenskaplig grund inom det egna kunskapsområdet och att stödja individers och gruppers lärande
  • ett reflekterande förhållningssätt till den egna lärarrollen och till värdegrundsfrågor såsom vetenskaplighet, demokrati, jämställdhet och likabehandling i den högre utbildningen
  • kunskaper om samhällets mål och regelverk för verksamheten inom högre utbildning
  • förmåga att tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat som grund för utveckling av utbildning och av den egna professionen
  • och redovisat ett självständigt arbete som behandlar utbildning och undervisning inom det egna kunskapsområdet relaterat till utbildningsvetenskaplig teori och forskning

Vårens kurser

I vår kommer vi att ge introduktionskursen i Högskolepedagogik på engelska (PE2402). Kursen startar i vecka 4 och omfattar åtta kurstillfällen som äger rum onsdagar 8.30 - 12.

Fortsättningskursen (engelska) (PE2404), som genomförs i form av en projektkurs, kommer också att erbjudas under våren 2012 och startar torsdagen 2 februari kl 9-12. Kursen omfattar sju kurstillfällen. Fortsättningskursen kan påbörjas under tiden man läser introduktionskursen. För att kunna bli examinerad på projektkursen krävs slutförd introduktionskurs. 

Anmälan sker via studera.nu.

Vill du veta mer om den högskolepedagogiska utbildning som erbjuds? Kontakta Åse Nygren ase.nygren@bth.se  för frågor om introduktionskursen och Ulrica Skagert  ulrica.skagert@bth.se för frågor om fortsättningskursen. 

 

Strategi för högskolans pedagogik

I högskolelagens kapitel 1 § 2 konstateras att högskolans utbildning ska vila på vetenskaplig grund samt beprövad erfarenhet. Detta krav gäller inte enbart undervisningens innehåll utan även undervisningsprocessen som sådan. Undervisningen skall genomföras i enlighet med vad grundläggande pedagogiska teorier, metoder och erfarenhet visat främjar ett lärande som förbereder studenterna för att, i en framtida yrkesverksamhet, kunna lösa idag principiellt okända problem samt bidra till kunskapsutvecklingen.

I BTH:s strategi uttalas att den pedagogiska miljön skall präglas av mångfald och vara formad i enlighet med de pedagogiska teorier som sätter studenternas lärande i fokus. Dessutom konstateras att kompetensutvecklingen skall garantera att läraren alltid intar en professionell, kreativ och kritisk attityd gentemot undervisningens former och innehåll. De högskolepedagogiska kursernas innehåll och form präglas av dessa synsätt.

Redigera

Banner med text Lärarlärdom 15/8

Boka en bibliotekarie

Chatt

Share Dela