KONDIS (Kontakt-Dialog-Samverkan)

Vad betyder KONDIS? Är det enbart en ordlek? Eller ett annat ord för kontakt-bibliotekarier? Inte då! Se det hellre som en utgångspunkt i vårt förhållningssätt till när- och omvärld? Som vi tror leder till positiv och kontinuerlig utveckling av bibliotekets och högskolans verksamhet, där samspel med lärare och studenter utgör grunden. Ett kontinuerligt forum för informations- och kunskapsutbyte baserat på ömsesidig respekt för varandras professionalitet. Som utgör en utgångspunkt i arbetet till att biblioteket tar steget från ren serviceverksamhet till en enhet väl integrerad i högskolans utbildning och forskning.

KONDIS är förutom en funktion i vår organisation, ett förhållningssätt tillämpligt för all mänsklig samvaro och som bör genomsyra våra relationer inom och utom högskolan likaväl som i våra relationer på arbetsplatsen.

Varje institution har minst en bestämd KONDIS-bibliotekarie, bland annat med uppgift att:

  • Vara kontakt- och kommunikationsfunktion gentemot institutionen
  • På lämpliga sätt föra en kontinuerlig dialog med BTHs institutioner
  • Ansvara för att undervisning i informationssökning till studenter kommer till stånd
  • Bevaka medier och informationskällor relevanta för ämnesområdena på institutionen
  • Vara lärare och forskare behjälpliga med informationssökningar

Även de distansstuderande har sin bestämda Kondisbibliotekarie att vända sig till i frågor som rör informationsförsörjning.

Redigera

Banner med text Lärarlärdom 15/8

Boka en bibliotekarie

Chatt

Share Dela