Lärplattformsprojektet

Myndigheten för Sveriges Nätuniversitet tog initiativet till ett omfattande projekt kring lärplattformar. Projektet SLUSS med ett 20-tal högskolor representerade tog under våren 2005 fram en gemensam kravbild. Kravbilden byggdes upp kring ett stort antal scenarier från olika situationer där en lärplattform kunde stödja arbetet.

En kravspecifikation med funktionella- och ickefunktionella krav har tagits fram utifrån kravbilden. Kravspecifikationen har utvecklats i två steg. Efter första steget var kravspecifikationen ute på en remissrunda på alla lärosäten i Sverige. Intresserade lärosäten fick sedan anmäla intresse att delta i upphandlingsprojektet som startade i oktober 2005.

Under november och december jobbades det intensivt med att färdigställa kravspecifikationen utifrån remisssvaren och andra aspekter. Parallellt med detta arbete började utvärderingsgruppen att fastställa utvärderingskriterier. Hela förfrågningsunderlaget skickades ut den 30/12 till maximalt 12 intresserade leverantörer som tidigare lämnat in intresseanmälning för att delta i projektet.

Sista dag att lämna in anbud är den 13/2-2006, därefter kommer utvärderingsgruppen att utvärdera de anbud som kommit in utifrån de kriterier som fastställdes tidigare i projektet. Den 26/4-2006 ska beslut tas om vilken/vilka leverantörer som valts ut för att skriva ramavtal. Avtal ska skrivas den 9/5 -2006.

BTH tar en aktiv del i projektet och deltar även i upphandlingsdelen. Syftet är också att lärplattformen ska utgöra grunden för all nätbaserad undervisning (studiestöd) vid BTH dvs inte enbart distansundervisning. Därför blir frågor som integration mot andra administrativa system, gränssnitt och användbarhet för lärare och studenter m.m väsentligt.

BTH kommer i det nationella projektet att representeras av Christina Hansson TEK, Leif Lagebrand FOR och Lasse Bourelius LLAB. Den lokala förankringen är väsentlig för att projektet ska lyckas och en rad diskussionsmöten och grupper för lärare och studenter har genomförts och inför en ev implementering av ett nytt system kommer ytterligare träffar arrangeras.

Är du intresserad av hur lärplattformsprojektet nationellt och lokalt fortskrider så lägger vi kontinuerligt ut information på denna sida.

Grunddokument - Nätuniversitets projektdirektiv

Gemensam kravbild för lärandeplattform för svenska högskolor och universitet (pdf, 170 kb - öppnas i nytt fönster)


Observera att denna är en reviderad version som tillkommit efter remissrunda så BTHs remissvar enl nedan är redan beaktade i texten.

BTHs remissvar angående projektdirektivet (pdf, 32 kb - öppnas i nytt fönster)

Två möten har genomförts i mars som en allmän information om projektet samt en diskussion om hur det lokala förankringsarbetet ska genomföras. Deltagande personer underströk vikten av att ett lokalt förankringsarbete genomförs och att det finns representanter för samtliga sektioner/enheter i en grupp som diskuterar projektets fortskridande.

För det nationella projektet är upphandlingschef Christer Fjellström, Luleå tekniska universitet, projektledare. En styrgrupp, en projektgrupp och en utvärderingsgrupp har deltagit i upphandlingsprojektet. I grupperna har representanter från olika lärosäten deltagit.

På Nätuniversitets webbplats finns projektets olika handlingar inklusive slutversionen av kravspecifikationen.

Läs mer på Nätuniversitetets webbplats (öppnas i nytt fönster)


Kontaktpersoner


Christina Hansson TEK
Leif Lagebrand IT-avdelningen
Lasse Bourelius Learning Lab

Christer Fjellström Luleå tekniska universitet

Redigera

Banner med text Lärarlärdom 15/8

Boka en bibliotekarie

Chatt

Share Dela