Projekt Arkiv Ex

Projekttid

1999

Projektledare

Peter Linde

Slutrapport

Slutrapport Arkiv Ex (PDF-fil, öppnas i nytt fönster)

Beskrivning

Projekt att hantera och strukturera Högskolans C-uppsatser med hjälp av XML i en fulltextdatabas med webgränssnitt.

Sammanfattning

Hösten 1998 startade biblioteksenheten tillsammans med enheten för externa relationer vid Högskolan i Karlskrona/Ronneby ett projekt under arbetsnamnet "Arkiv Ex". Projektet har till största delen finansierats internt men också stötts av externa medel bl.a från BIBSAM, Kungliga biblioteket.

Projektet har letts av Peter Linde, biblioteket, och Mikael Kihlbert, enheten för externa relationer.

Ett antal webbaserade tjänster har under året utvecklats i syfte att rekrytera fler företag och uppslag till examensarbeten på framförallt kandidatnivån i utbildningarna vid Högskolan i Karlskrona/Ronneby. Avsikten är att erbjuda ett större ämnesurval för studenterna, och därigenom ytterligare höja såväl motivationen inför, som kvaliteten i, det utförda arbetet. Genom detta ökar förhoppningsvis samarbetet mellan näringslivet, inte minst små- och medelstora företag i regionen, och högskolan.

Syftet är också att föra ut information om de examensarbeten som har utförts för att på så sätt tillse att studenternas kompetens blir känd i en vidare krets, samt att resultat i form av ny kunskap på ett effektivt sätt kan spridas till näringsliv och samhälle.

Vårt syfte har varit att skapa ett instrument för lagring, sökning och spridning av uppsatser på C- och D-nivå. Detta material har alltid varit problematiskt för biblioteken att handha eftersom resurserna sällan räckt till att katalogisera och administrera studentuppsatser även om materialet varit efterfrågat, särskilt av andra studenter.Vad det gäller lagrings- och spridningsaspekten har vi särskilt intresserat oss för filformatet XML (Extensible Markup Language) och därför gjort ett pilotförsök att erbjuda studenterna en möjlighet att på ett så enkelt sätt som möjligt lagra sin uppsats i XML-format.

Följande två huvudmålgrupper för tjänsterna kan identifieras:

1. Företag, organisationer och myndigheter (uppdragsgivare)

2. Studenter på kandidatnivå vid HK/R (uppdragstagare/utförare)

Redigera

Banner med text Lärarlärdom 15/8

Boka en bibliotekarie

Chatt

Share Dela