Stora Sökguiden - ett interaktivt verktyg och kurs i hur man söker, värderar och bearbetar information

Stora Sökguidens logga

  • Hur utformar man en sökguide, så att den blir användbar för studenter, forskare och lärare?
  • Hur utformar man den så att den också blir använd och verkligen hjälper studenterna i deras informationssökning och inlärning?

För att få dessa frågor besvarade tillfrågades vad biblioteksanvändarna önskar sig av en sökguide och hur de lär sig saker. Resultatet har blivit Stora Sökguiden.

 Stora Sökguiden (öppnas i nytt fönster)

I nedanstående artikel beskriver Eva Norling och Anne-Marie Pettersson, bibliotekarier vid BTH bakgrunden till utvecklingsarbetet med Stora Dökguiden.

Sättet vi lär på 

Sättet vi lär på varierar mellan olika individer och situationer. Somliga lär bäst genom att läsa på egen hand, andra lär bäst genom att lyssna medan åter andra föredrar att pröva sig fram praktiskt. Detta ställer ännu större krav på utformning och pedagogik, men gör det samtidigt möjligt att åskådliggöra informationssökningsprocessen på olika sätt för att individanpassa och underlätta inlärningen. Därför vill vi komplettera det traditionella textbaserade inlärningssättet med lärobjekt där man lär sig genom att testa själv, se hur andra gör, göra jämförelser, reflektera över strategier, lösa problem osv. Medieinslagen tillför ämnet ytterligare en dimension.

Flexibel och behovsstyrd guide

Stora Sökguiden är betydligt mer omfattande än Lilla Sökguiden som tidigare framställts vid Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek och avsikten är att den ska vara flexibel och behovsstyrd. Hur blir den det?

Stora Sökguiden fungerar:

  • som en sökguide med genvägar till praktiska söktips och fördjupad information, dvs ett hjälpmedel på Internet för studenter med råd och tips om hur man bäst går till väga när man vill söka information inom ett ämnesområde
  • som en självstudiekurs i informationssökning med lärobjekt, dvs en kurs man kan följa på egen hand med hjälp av olika typer av medieinslag såsom film, ljud och bild och interaktiva inslag såsom jämförelser, självtest och annat som främjar individens inlärning.
  • som en poänggivande kurs i informationssökning, dvs en nätbaserad högskolekurs med antagningsförfarande, som avslutas med en examination och ger akademiska poäng.
  • som ett lektionsverktyg för bibliotekarier och lärare, dvs utifrån befintligt material i Stora sökguiden kan såväl lärare som bibliotekarier snabbt och enkelt skapa individ- eller gruppanpassade lektioner.

Omvärlden förändras och våra studenter/forskare/lärares problem, behov och sök(o)vanor förändras också. Att kontinuerligt kommunicera med användarna och lyssna på deras skilda och olika behov är av största vikt. För att främja inlärningen vill vi förse dem med en mängd varierande inlärningsmöjligheter. Vi vill kort sagt utnyttja de nya möjligheter som Internet ger till att anpassa våra kurser i informationssökning efter individernas önskemål, behov och förutsättningar. Med film, ljud, animationer och interaktivitet kan man visualisera och konkretisera problemställningar på andra och ofta bättre sätt än enbart genom text. Ett webbaserat verktyg som Stora Sökguiden ger ypperliga möjligheter till variation och individanpassning.

Stora sökguiden demonstrerades under Netlearningkonferensen i Ronneby 8-10 maj 2006, men vi är också öppna för studiebesök här eller besök på intresserade lärosäten.

 Stora Sökguiden (öppnas i nytt fönster)

För mer information kontakta:

Eva Norling - Bibliotekarie
Anne-Marie Pettersson - Bibliotekarie
Lasse Bourelius - Chef för Learning Lab

Redigera

Banner med text Lärarlärdom 15/8

Boka en bibliotekarie

Chatt

Share Dela