Left Arrow IconPreviousRight Arrow IconNextPlus IconExpandMinus IconCollapseMagnifying Glass IconSearch

Kursplan

KurskodDatumDiarienummerFastställandeInplaceringMålInnehållUndervisningFörkunskaperExaminationFil
KYM005 - Kunna mäta den statistiska elektricitetens styrka och vidta lämpliga åtgärder. Kunna mäta S/N, F, SFD (Spegelfrekvensdämpning), strålning (läckage). I presentationen ska ingå beskrivning av kortets funktion, tillvägagångssätt vid mätning/kontroll av prestanda samt felsökning. Projektet ska dokumenteras och presenteras på svenska och engelska. Mäta felsöka på systemnivå.äkerställa att arbete utförs enligt gällande ESD-regler. Bygga elektronisk enhet avsedde för analog och digital signalbehandling. Driftsätta elektronisk enhet, mäta och kontrollera prestanda samt träna felsökning. PBL.
KYM004 - Ha kunskaper om kemiska risker och elsäkerhet vid hantering av nätaggregat och batterier. Kunna dimensionera nätaggregat och batterier för en transmissionsanläggning. Kunna funktionen hos ett switchat nätaggregat. Kunna funktionen för fjärrövervakning av elanläggningar. Kunna funktionen för avbrottsfri kraft (UPS). Bygga upp en lämplig 48 volts anläggning med batteri-backup för en transmissionsanläggning. Förklara funktionen hos ett switchat nätaggregat. Studera en fjärrövervakad strömförsörjningsanläggning. Studera avbrottsfri kraft (UPS) och dess funktion. PBL.
KYM001 - Bredda och verifiera sina kunskaper i matematik, ellära, elektronik och digitalteknik, med inriktning mot låg- och högfrekvensteknik. Kunna använda grundläggande aritmetiska, geometriska, trigonometriska, algebraiska och funktioner vid beräkningar i lik- och 1-fas växelströmskretsar. Kunna använda de binära och hexadecimala talsystemen. Kunna redogöra för elektriska storheter och enheter samt förstå sambanden mellan storheterna. Kunna utföra enklare beräkningar på lik- och växelströmskretsar. Kunna utföra enklare mätningar i lik- och växelströmskretsar med hjälp av analoga och digitala instrument oscilloskop. Ha kunskap om de materiel som används till ledare, halvledare och isolatorer. Kunna redogöra för de vanligaste elektronikkomponenternas arbetssätt och egenskaper samt hur de används inom lågfrekvens- och högfrekvenstekniken. Kunna tolka elektronikkomponenternas märkning och färgkoder samt deras symboler i elektronikscheman. Kunna upprätta sanningstabeller för logiska grundfunktioner. Förklara funktionen för de logiska grundfunktionerna samt tolkning av deras schemasymboler i kretsscheman.
KYM003 - Att förstå det pedagogiska förhållningssättet, PBL. Att klara av och hantera relationer med andra människor på ett bra sätt. Att kunna förstå hur team bildas och fungerar i flödesinriktad produktionsprocess med kundfokusering. Att förstå hur produktionsstyrning kan styra produktionen så att alla resurser i maskiner, utrustning och personal utnyttjas på bästa sätt.Introduktion av problembaserat lärande, PBL, genomförs. Social kompetens tränas. Arbetslivsorientering studeras. Modern arbetsorganisation studeras. Grundläggande kännedom om produktionssystem ges. Marknadsföring
KYM008 - Kunna utföra fiberoptikkontaktering. Förstå förekommande transmissionssystem. Kunna PCM-teknikens uppbyggnad och funktion. Kunna samla statistik från transmissionsnoder och dess stödsystem vid datakommunikation (TCPIP), tillgänglighet, kvalitet (Bitfelhalt) enl. ITU rekom. Förstå skillnaden mellan olika topologier, för- och nackdelar. (Uppbyggnad/struktur på nätet)Bygga upp en fast transmissionslänk. Ex koppar, fiber, mikrovågslänk samt genomföra nödvändiga mätningar för att verifiera systemens funktion. Beskriva olika överföringssystem. Ex. PCM, PDH, SDH, ATM. PBL.
KYM008 - Kunna utföra fiberoptikkontaktering. Förstå förekommande transmissionssystem. Kunna PCM-teknikens uppbyggnad och funktion. Kunna samla statistik från transmissionsnoder och dess stödsystem vid datakommunikation (TCPIP), tillgänglighet, kvalitet (Bitfelhalt) enl. ITU rekom. Förstå skillnaden mellan olika topologier, för- och nackdelar. (Uppbyggnad/struktur på nätet)Bygga upp en fast transmissionslänk. Ex koppar, fiber, mikrovågslänk samt genomföra nödvändiga mätningar för att verifiera systemens funktion. Beskriva olika överföringssystem. Ex. PCM, PDH, SDH, ATM.
KYM003 - Kunna beskriva hur en persondator är uppbyggd och fungerar. Kunna montera samman enheter till en fungerande persondator. Skapa samhörighet i gruppen av studerande. Beskriva vilka delar som ska ingå i ett PC-system. Bygga samman PC-system, inklusive bygga samman själva PC:n. Skriva rapport där principerna bakom problembaserat lärande omsätts. PBL.
KYM005 - Kunna mäta den statistiska elektricitetens styrka och vidta lämpliga åtgärder. Kunna mäta S/N, F, SFD (Spegelfrekvensdämpning), strålning (läckage). I presentationen ska ingå beskrivning av kortets funktion, tillvägagångssätt vid mätning/kontroll av prestanda samt felsökning. Projektet ska dokumenteras och presenteras på svenska och engelska. Mäta felsöka på systemnivå.Säkerställa att arbete utförs enligt gällande ESD-regler. Bygga elektronisk enhet avsedde för analog och digital signalbehandling. Driftsätta elektronisk enhet, mäta och kontrollera prestanda samt träna felsökning.
KYM006 - Kunna driftsätta en basstation. Kunna tillämpa prestandamätningar på basstationen. Kunna rekommendationer och standard för statistiskuppgifter. Förklara vad som händer i nätet vid uppkopplingen av ett telefonsamtal samt vid "hand-over". Genomföra mätningar och inhämta statistikuppgifter i testnät och dess noder samt analysera dessa. I slutskedet av utbildningen kunna driftsätta en basstation för mobila och stationär radiokommunikation. PBL.
KYM007 - Kunna de säkerhetsregler som gäller i samband med strålning. Kunna begreppen dB och Z0. Kunna begreppen anpassning/missanpassning (intermodulation) och dess inverkan på transmissionen. Kunna de vanligaste kabeltypernas användningsområden med hänsyn till dämpning och impedans. Kunna de vanligaste vågeldarnas användningsområde och karakteristiska egenskaper med hänsyn till dämpning och impedans. Kunna funktionen för olika antenntyper. Grundläggande elektromagnetiska fält. Välja och beräkna ett antennsystem inom radiokommunikation. PBL.
KYM001 - Bredda och verifiera sina kunskaper i matematik, ellära, elektronik och digitalteknik, med inriktning mot låg- och högfrekvensteknik. Kunna använda grundläggande aritmetiska, geometriska, trigonometriska, algebraiska och funktioner vid beräkningar i lik- och 1-fas växelströmskretsar. Kunna använda de binära och hexadecimala talsystemen. Kunna redogöra för elektriska storheter och enheter samt förstå sambanden mellan storheterna. Kunna utföra enklare beräkningar på lik- och växelströmskretsar. Kunna utföra enklare mätningar i lik- och växelströmskretsar med hjälp av analoga och digitala instrument oscilloskop. Ha kunskap om de materiel som används till ledare, halvledare och isolatorer. Kunna redogöra för de vanligaste elektronikkomponenternas arbetssätt och egenskaper samt hur de används inom lågfrekvens- och högfrekvenstekniken. Kunna tolka elektronikkomponenternas märkning och färgkoder samt deras symboler i elektronikscheman. Kunna upprätta sanningstabeller för logiska grundfunktioner. Förklara funktionen för de logiska grundfunktionerna samt tolkning av deras schemasymboler i kretsscheman. PBL
KYM004 - Ha kunskaper om kemiska risker och elsäkerhet vid hantering av nätaggregat och batterier. Kunna dimensionera nätaggregat och batterier för en transmissionsanläggning. Kunna funktionen hos ett switchat nätaggregat. Kunna funktionen för fjärrövervakning av elanläggningar. Kunna funktionen för avbrottsfri kraft (UPS). Bygga upp en lämplig 48 volts anläggning med batteri-backup för en transmissionsanläggning. Förklara funktionen hos ett switchat nätaggregat. Studera en fjärrövervakad strömförsörjningsanläggning. Studera avbrottsfri kraft (UPS) och dess funktion.
KYM002 - Att förstå det pedagogiska förhållningssättet, PBL. Att klara av och hantera relationer med andra människor på ett bra sätt. Att kunna förstå hur team bildas och fungerar i flödesinriktad produktionsprocess med kundfokusering. Att förstå hur produktionsstyrning kan styra produktionen så att alla resurser i maskiner, utrustning och personal utnyttjas på bästa sätt.Introduktion av problembaserat lärande, PBL, genomförs. Social kompetens tränas. Arbetslivsorientering studeras. Modern arbetsorganisation studeras. Grundläggande kännedom om produktionssystem ges. Marknadsföring
KYM002 - Att förstå det pedagogiska förhållningssättet, PBL. Att klara av och hantera relationer med andra människor på ett bra sätt. Att kunna förstå hur team bildas och fungerar i flödesinriktad produktionsprocess med kundfokusering. Att förstå hur produktionsstyrning kan styra produktionen så att alla resurser i maskiner, utrustning och personal utnyttjas på bästa sätt.Introduktion av problembaserat lärande, PBL, genomförs. Social kompetens tränas. Arbetslivsorientering studeras. Modern arbetsorganisation studeras. Grundläggande kännedom om produktionssystem ges. MarknadsföringPBL.
ETB020 - Kursen kan ges i utbildningsprogram enligt lokal plan eller som fristående kurs. Nivå: 21-40 poäng i ämnet Elektroteknik.Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om analoga och digitala kommunikationsteknologier. Sändare och mottagare för de vanligaste modulationsteknikerna liksom överföringskanalens begränsande inverkan studeras utifrån ett hårdvarunära perspektiv. Den särskilda uppgiften som ingår i kursen är avsedd att ge studenten möjlighet att fördjupa sina kursstudier inom eget valt område av elektroniska kommunikationsteknologier. Brusgenererande faktorer Brusets uppkomst och signalpåverkan Amplitudmodulation Amplitudmodulation(AM) AM mottagare och sändare Faslåsta lopar Detektor, komparatorer, förstärkare och VCO Frekvens och fas modulation Frekvensmodulation(FM) Fasmodulation(PM) FM mottagare och sändare Puls och digital modulation Modulationsteknikerna PAM, PWM, PPM, PCM och DM studeras. Transmissionsledningar och vågledare Vågutbredning på och impedansanpassning av en ledningBegränsningar hos och anpassning av vågledare Radiovågors utbredning Refraktion, diffraktion, skipzon och flervägsdistorsion Fiberoptisk kommunikation Glasfiberns egenskaper, sändar mottagarkretsar samt transmissionsteknologi för fiberoptikUndervisningen består av föreläsningar, övningar och en eller flera projektuppgifter. Projektuppgifterna är obligatoriska och skall lösas enskilt eller i grupp.För tillträde till kursen krävs att följande kurs är genomgången eller att motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt: Analog och digital elektronik med mätteknik ETA024.Kursen avslutas med skriftlig tentamen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle erbjuds möjlighet till omprov. Vid betygssättningen används något av betygen Underkänd, 3, 4 eller 5. För slutbetyg fordras godkänd laborationskurs.
KYM007 - Kunna de säkerhetsregler som gäller i samband med strålning. Kunna begreppen dB och Z0. Kunna begreppen anpassning/missanpassning (intermodulation) och dess inverkan på transmissionen. Kunna de vanligaste kabeltypernas användningsområden med hänsyn till dämpning och impedans. Kunna de vanligaste vågeldarnas användningsområde och karakteristiska egenskaper med hänsyn till dämpning och impedans. Kunna funktionen för olika antenntyper. Grundläggande elektromagnetiska fält. Välja och beräkna ett antennsystem inom radiokommunikation.
ETB020 - Kursen kan ges i utbildningsprogram enligt lokal plan eller som fristående kurs. Nivå: 21-40 poäng i ämnet Elektroteknik.Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om analoga och digitala kommunikationsteknologier. Sändare och mottagare för de vanligaste modulationsteknikerna liksom överföringskanalens begränsande inverkan studeras utifrån ett hårdvarunära perspektiv. Den särskilda uppgiften som ingår i kursen är avsedd att ge studenten möjlighet att fördjupa sina kursstudier inom eget valt område av elektroniska kommunikationsteknologier.Brusgenererande faktorer Brusets uppkomst och signalpåverkan Amplitudmodulation Amplitudmodulation(AM) AM mottagare och sändare Faslåsta lopar Detektor, komparatorer, förstärkare och VCO Frekvens och fas modulation Frekvensmodulation(FM) Fasmodulation(PM) FM mottagare och sändare Puls och digital modulation Modulationsteknikerna PAM, PWM, PPM, PCM och DM studeras. Transmissionsledningar och vågledare Vågutbredning på och impedansanpassning av en ledningBegränsningar hos och anpassning av vågledare Radiovågors utbredning Refraktion, diffraktion, skipzon och flervägsdistorsion Fiberoptisk kommunikation Glasfiberns egenskaper, sändar mottagarkretsar samt transmissionsteknologi för fiberoptikUndervisningen består av föreläsningar, övningar och en eller flera projektuppgifter. Projektuppgifterna är obligatoriska och skall lösas enskilt eller i grupp.För tillträde till kursen krävs att följande kurs är genomgången eller att motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt: Analog och digital elektronik med mätteknik ETA024.Kursen avslutas med skriftlig tentamen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle erbjuds möjlighet till omprov. Vid betygssättningen används något av betygen Underkänd, 3, 4 eller 5. För slutbetyg fordras godkänd laborationskurs.
KYM006 - Kunna driftsätta en basstation. Kunna tillämpa prestandamätningar på basstationen. Kunna rekommendationer och standard för statistiskuppgifter. Förklara vad som händer i nätet vid uppkopplingen av ett telefonsamtal samt vid "hand-over". Genomföra mätningar och inhämta statistikuppgifter i testnät och dess noder samt analysera dessa. I slutskedet av utbildningen kunna driftsätta en basstation för mobila och stationär radiokommunikation.
DDV206 -
DVA005 - Institutionsstyrelsen för Institutionen för Programvaruteknik och Datavetenskap har genom beslut 2001-08-14 (Dnr:IsPD 2001:84) fastställt kursplanen för Interaktiv www-hantering (Interactive Web Page Design with JavaScript), 5 poäng, DVA005. Kursplanen gäller från 2001-08-14 och tills vidare.Kursen kan ges för utbildningsprogram enligt lokal plan samt som fristående kurs. Ämne: Datavetenskap. Intervall: 1-20 poäng. Utbildningsområde: Teknik.Kursens mål är: - ge en inblick i området för framställning av interaktiva www-sidor med hjälp av HTML i interaktion med scriptprogram. - att ge deltagarna färdigheter i att skapa dynamiska webbsidor som ger möjlighet till interaktiv hantering. - att ge viss insikt i metoder och tekniker för design av webbsidor med relevant användbarhet. Kursen skall ge: - grundläggande kunskaper om skapandet av interaktiva websidor - grundläggande kunskaper i HTML-kodning och JavaScript-programmering. - grundläggande kunskaper om utformning av websidor för god användbarhet och god design. - inblick i området människa-datorinteraktion (Human Computer Interaction) - inblick i området design av interaktiva websidor - inblick i området för framställning av interaktiva www-sidor med hjälp av HTML i iteration med scriptprogram. - grundläggande färdigheter när det gäller konstruktion av interaktiva hemsidor med JavaScriptKursen omfattar i huvudsak fyra moment; 1. Repetition av grundläggande HTML och HTML med funktioner för interaktiv hantering 2. Utformning av webbsidor med fokus på användbarhet, interaktivitet och design. 3. Introduktion till programmering spec. script-programmering. 4. Grundläggande script-programmering med HTML och server-integration.Kursen anordnas som distanskurs. Den studerande måste ha tillgång till följande utrustning och programvara: - En Internetansluten PC (PC/Windows 95/98) - MS Office -97 eller senare version - Web-läsare, t.ex. Internet Explorer eller Netscape - HTML-anpassad editor. Den studerande måste också ha möjlighet att skriva ut material från datorn på papper.För tillträde till kursen krävs att den studerande har avklarat kursen Grundkurs IT, 5 poäng eller har motsvarande kunskaper.Kursen examineras genom obligatoriska inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen. Betygsättning sker med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd.
KMB0100010-07-01Institutionsstyrelsen för Institutionen för Hälso- och Naturvetenskap har genom beslut 2001-11-01 fastställt kursplanen för Medicinsk vård med inriktning mot anestesisjukvård, 10 poäng.

Kursplanen gäller från och med 2001-11-01 och tills vidare.
Kursen utgör en obligatorisk kurs i programmet Specialistsjuksköterskeutbildning
inom akutsjukvård med inriktning mot anestesisjukvård, 40 poäng.
Nivå: 21 - 40 i ämnet Klinisk medicin. Utbildningsområde: Vård och omsorg.
Kursen syftar till att den studerande skall tillägna sig de kunskaper som erfordras för
att som sjuksköterska inom anestesisjukvård kunna delta i medicinsk vård samt
självständigt kunna handlägga och utföra metod och teknik i samband med anestesi
till patienter vid operationer, behandlingar och undersökningar.
Regelverk av betydelse för ämnesområdet
Sjuksköterskans funktionsansvar i den medicinska vårdprocessen
Speciell akutberedskap inom anestesisjukvård
Instrument- och apparatlära innefattande säkerhetsföreskrifter
Metod- och tekniklära
Specifik farmakologi
Perianestetisk vård innefattande förberedelse inför, inledning av, kontinuerlig övervakning under anestesi, förebyggande av komplikationer samt planering inför postoperativ vård
Val och handläggande av anestesi relaterat till patientens aktuella status, olika sjukdomstillstånd, trauma, operationstekniker, olika genus samt olika åldrar
Anestesi i samband med speciella tillstånd såsom malign hypertermi, porfyri
Undervisningen utgår från ett problembaserat lärande. Den lärarledda
undervisningen utgörs av föreläsningar, handledda grupp- och egenstudier samt
seminarier. Delar av kursens ämnes- och färdighetsinnehåll, omfattande 6 poäng, skall
den studerande tillägna sig genom klinisk undervisning förlagd till verksamheter som
utbildningen avser.
Utöver grundläggande behörighet för högskolestudier krävs ämneskunskaper i
Medicinsk vetenskap, 20 poäng (nivå A) motsvarande innehållet i Sjuksköterske-
examen, 120 poäng. Vidare krävs att föregående kurser i programmet är
genomgångna.
Examination sker genom kontinuerlig bedömning och utvärdering av den studerandes studieprestationer vid verksamhetsförlagd undervisning, seminarier samt genom skriftlig, enskild tentamen. Betygsskalan består av
betygen Underkänd och Godkänd.
Attachment Icon
EHA1030103-10-01Institutionsstyrelsen har genom beslut 2000-09-04(Dnr: IsEM00/01:40) fastställt kursplanen för IT-rätt, EHA103, 10 poäng. Kursplanen gäller från 2000-09-04 och tills vidare.Kursen kan läsas som fristående kurs i handelsrätt inom intervallet 1-20 poäng. Utbildningsområde: Samhällsvetenskap.Målet för kursen är att ge grundläggande förtrogenhet med juridisk terminologi och översiktliga kunskaper om rättsregler som direkt och indirekt styr informationsteknologins användning och utveckling. Tyngdpunkten ligger härvid på datarätt-sekretess-yttrandefrihet, immaterialrätt- upphovsrätt och avtalsrätt.Kursen inleds med en presentation av samhällets rättsliga reglering. Orientering lämnas om lagstiftningsapparaten, rättssystemet, rättskällorna och domstolsväsendet. IT-hjälpmedel som står till juristens förfogande presenteras i samband med genomgången av rättskällorna och domstols- väsendet. Därefter följer två olika ämnesblock benämnda; Civilrätt och Straffrätt. Kopplingarna mellan nationell rätt och EU-rätt ligger integrerat i ämnesblocken.Undervisningen knyter an till kurslitteraturen och meddelas i form av föreläsningar och seminarier. Studenterna förväntas aktivt delta i diskussioner och problemlösning. Parallellt med undervisningen skall studenterna i grupp lösa minst ett större rättsligt problem för varje ämnesblock. Varje student skall under kursen författa ett större pm individuellt.Allmän behörighet för högskolestudier. Kursen är en grundkurs i juridik.Examination sker dels i samband med kursens slut i form av en skriftlig och/ eller muntlig tentamen på kurslitteraturen och material framställt av studenterna under kursen, dels fortlöpande genom skriftlig och muntlig redovisning av studentgrupparbeten. Slutligen examineras kursen genom att varje student individuellt skall författa ett större pm som skall motsvara 5 poäng. Kursen omfattar tre grupparbeten. För godkänt resultat på kursen krävs, förutom godkänt på den skriftliga tentamen vid kursens slut, att samtliga grupparbeten avklarats under kursen. Vid betygsättningen används något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd.
DAD2071991-02-27LnEA90/91:129Linjenämnden har genom beslut 1991-02-27 (Dnr:LnEA90/91:129) fastställt kursplanen för Operativsystem (Operating Systems) 5 poäng, DAD207.
Kursplanen gäller från 1991-02-27 tills vidare.
Kursen ingår på den lokala linjen för dator- och informationssystem. Kursen kan vidare läsas som fristående kurs inom intervallet 21-40 poäng i ämnet ADB.Målet för kursen är att ge den studerande kunskaper inom operativsystemteori inkluderande filhantering, processhantering och fönsterhanteringssystem i varierande datormiljöerprocesskontrollblock (PCB), readyköer, contextswitch, semaforer producent/konsument-problematiken samt filsystem och interrupts.
multi-tasking, konkurrerande processer
virtuell minneshantering, minnesutbytesalgoritmer
deadlockproblematiken, dining philosophers
säkerhetsaspekter
programmering av parallella processer
OS/2 och Unix
Undervisningen består av föreläsningar, gästföreläsningar och övningar. Dessutom ingår obligatoriska laborationsuppgifter, vilka ska lösas enskilt eller i grupp.För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till respektive linje eller att den studerande har motsvarande förkunskaper.Bedömning av de studerandes prestationer sker normalt genom muntliga och/eller skriftliga prov samt redovisning av obligatoriska uppgifter. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle erbjuds möjlighet till omprov inom normalt fyra veckor efter ordinarie tillfälle. Vid betygsättningen används något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.Attachment Icon
MKV2131991-05-22Institutionen för maskintekniks styrelse har genom beslut 1991-005-22 fastställt kursplanen för KVALITETSTEKNIK II, 3 poäng.
Kursplanen gäller från och med 1995-01-22 och tills vidare.
Kursen ingår i UTVECKLINGSTEKNIK.
Nivå A i ämnet .
Kursen avser att ge fördjupade kunskaper om kvalitetssystem i industriföretag.Delmoment
Konstruktion i tillförlitlighet, konstruktionsgranskning, försöksplanering, konstruktionsutformning.
Inköp: Leverantörsvärdering och acceptanskontroll.
Tillverkning: Duglighet, feleffektanalys, statistisk processtyrning, kvalitetscirklar, processoptimering.
Studierna sker i form av föreläsningar, laborationer och övningar.Samma som för tillträde till programmet. Genomgången kurs i Kvalitetsteknik ISkriftlig tentamen.

Betygsskala
3, 4, 5 eller underkänd
Uppgift för LADOK Tentamen 3p p
Attachment Icon
DAD1101992-04-21LnDE91/92:226Linjenämnden har genom beslut 1992-04-21 (Dnr:LnDE91/92:226 ) fastställt kursplanen för ADB 1-10p, 10 poäng.
Kursplanen gäller från 1992-04-21 tills vidare.
Kursen läses som fristående kurs inom intervallet 1-10 poäng i ämnet ADB.Delkurs 1
Målet är att den studerande efter genomgången kurs skall
ha en överblick av området administrativ databehandling och dess tillämpningar samt att ge praktisk erfarenhet av programmering i högnivåspråk
kunna förstå och redogöra för grundläggande datalogiska begrepp
förstå betydelsen av algoritmbegreppet, och ha tillägnat sig kunskaper om programmeringsteknik, problemstrukturer och objektorienterade program
kunna använda färdig programvara för ordbehandling, kalkylering och registerhantering
Delkurs 2
Kursens mål är att
ge en introduktion till verksamhetsanalys
ge kunskaper om specifikation, utveckling och förvaltning av informationssystem
Delkurs 1
Kursen omfattar följande moment:
Objektorienterad problem lösning
Grundläggande datalogi
Algoritmer, programmeringsteknik
Ordbehandling, kalkylering
Programmering i högnivåspråk
Tillämpningar inom området administrativ databehandling
Delkurs 2
Kursen omfattar följande moment:
Systemutvecklingsmodeller
Metoder för analys av verksamheter
Data och databasmodellering
Konstruktion av system med 4G-verktyg
Prototypbygge
Praktikfall
Undervisningen består av föreläsningar, gästföreläsningar och övningar. Dessutom ingår obligatoriska laborationsuppgifter, vilka ska lösas enskilt eller i grupp och köras på dator.För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till fristående kurs ADB 1-10p eller har motsvarande förkunskaper.Bedömning av de studerandes prestationer sker normalt genom muntliga och/eller skriftliga prov samt redovisning av obligatoriska uppgifter. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle erbjuds möjlighet till omprov inom normalt fyra veckor efter ordinarie tillfälle. Vid betygsättningen används något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.Attachment Icon
SET0161992-05-05Institutionen för signalbehandlings styrelse har genom beslut 1992-05-05 fastställt kursplanen för ELEKTRONIK, 8 poäng.
Kursplanen har godkänts av XXXXX
Kursplanen gäller från och med 1992-05-05 och tills vidare.
Kursen ingår i YTH- KONSTRUKTION/PRODUKTION.
Nivå A i ämnet .
Kursen skall ge kunskaper om komponenter, grundläggande principer för konstruktion av analoga funktionsenheter.Mätteknik. Komponentkännedom, aktiva och passiva komponenter. Transistordiagram. Dimensionering. Frekvensberoende. Logaritmisk förstärkningsberäkning. Avstämda förstärkare. Oscillatorer. Faslåsning. Filter.
Integrerade förstärkare
Operationsförstärkare, inverterande- icke inverterande komparatorer. I nstrumentförstärkare. Aktiva filter. Programmerbara OP-förstärkare. Elektronik-CAD.
Delmoment
Innehåll i delmomentet.
Studierna bedrives i form av föreläsningar, övningar och laborationer.Samma som för tillträde till programmetSkriftlig tentamen. För slutbetyget godkänd fordras godkänd tentamen och laborationskurs.
Betygsskala
Underkänd eller Godkänd
Uppgift för LADOK Tentamen 1, 4 p
Tentamen 2, 4p
Obl uppgifter, 0p
Attachment Icon
SDA0111992-05-05Institutionen för signalbehandlings styrelse har genom beslut 1992-05-05 fastställt kursplanen för DATORTEKNIK, 5 poäng.
Kursplanen gäller från och med 1992-05-05 och tills vidare.
Kursplanen har godkänts av inst för maskinteknik genom beslut 1995-06-06.
Kursen ingår i YTH- KONSTRUKTION/PRODUKTION.
Nivå A i ämnet elektroteknik
Ge kunskaper i:
Grundläggande datorteknik
Datalogi
Datormätteknik
Delmoment
Mikrodatorteknik
Mikroprocesser
Assamblerprogrammering
Utvecklingssystem
Tillämpningar
Datalogi
Allmänt om datorsystem och kringutrustning
Grundläggande kunskaper i operativsystem
Allmänt om programmeringsspråk
Grundläggande färdigheter i ett programspråk
Applikationsprogram t ex ordbehandling, kalkyl
Datorkommunikation
Datormätteknik
Enkortsdatorer, koncept, principer
Mätkortssystem för datainsamling
Program för datainsamling
Program för utvärdering av mätdata
GPIB-principer
Programspråk för styrning av GPIB-baserade system
Studierna bedrivs i form av föreläsningar och övningarSamma som för tillträde till programmetSkriftlig tentamen samt godkänd lab-uppgift

Betygsskala
Godkänd eller Underkänd
Uppgift för LADOK Tentamen 5 p
Laboration 0 p
Attachment Icon
SDI0131992-05-05Institutionen för signalbehandlings styrelse har genom beslut 1992-05-05 fastställt kursplanen för DIGITALTEKNIK, 5 poäng.
Kursplanen gäller från och med 1992-05-05 och tills vidare.
Kursplanen har godkänts av inst för maskinteknik genom beslut 1995-06-06.
Kursen ingår i YTH- KONSTRUKTION/PRODUKTION.
Nivå A i ämnet elektroteknik
Kursen skall ge grundläggande kännedom om logikfamiljer, digitala grundfunktioner, sammansatta kretsar, minnesteknik, sekvensstyrning, digital felsökningBipolära logikfamiljer: Digitala MOS-familjer

Delmoment
Binära tal och koder. Grindar. Boolesk algebra. De Morgans teorem. Förenklingsmetoder. Latshar. Vippor. Sekvensstyrning.
Minnen och minnesteknik. Sekvensstyrning. Programmerbara sekvensnät. Skiftregister. Räknare. Avkodare. A/D och D/A- omvandlare. Digital felsökning. Störningsproblem.
Studierna bedrivs i form av föreläsningar, övningar och laborationer.Samma som för tillträde till programmetSkriftlig tentamen. För slutbetyg fordras godkänd tentamen och laborationskurs.
Betygsskala
Godkänd eller Underkänd
Uppgift för LADOK Tentamen,4 p
Lab, 1p
Attachment Icon
AIA0031992-08-25Institutionsstyrelsen för Fysisk planering har genom beslut 920825 fastställt kursplanen för Husbyggnad II, 3 poäng. Kursplanen gäller tillsvidare.Kursen är obligatorisk på programmet Fysisk planering. Kursen ges i årskurs 2, läsperiod 1. Utbildningsområde: teknik. Ämne: arkitektur. A-nivå.Kursen skall behandla byggandet i stadsmässigt sammanhangHus i stad. Husfasaden som gaturummets vägg. Boende i stad. Bostadsplanering. Kvarteret - gården. Stadshus för verksamheter. Övningsuppgift: Hus i ett nytt kvarter eller "infill" i befintlig bebyggelse. Kursen omfattar föreläsningar och övningar enligt detaljschema. Övningen är individuell och integreras med övning i Planering II, stadsförnyelse. Husbyggnad IGodkända övningsuppgifter. Deltagande i genomgångarAttachment Icon
DAD1301993-01-13LnDE92/93:36Linjenämnden har genom beslut 1993-01-13 (DnrLnDE92/93:36) fastställt kursplanen Systemering II för ekonomer, 5p, DAD130.
Kursplanen gäller från 1993-01-13 tills vidare.
Kursen ingår på datainriktningen av den lokala ekonomilinjen med datainriktning alt. produktionsekonomisk inriktning. Kursen kan vidare läsas som fristående kurs inom intervallet 1-20 poäng inom ämnet ADB.Kursens mål är att ge kunskaper och specifikation och utveckling av informationssystem med hjälp av en objektorienterad analysmetod.
Syftet är att den studerande efter genomgången kurs skall:
kunna tillämpa en objektorienterad systemanalysmodell.
kunna förstå systemutveckling i ett vidare perspektiv
Kursen omfattar följande moment:
Objektorienterad analys och design
Kännedom om systemutveckling med 4G-verktyg
Databasteorier
Praktikfall
Undervisningen består av föreläsningar, gästföreläsningar och övningar. Dessutom ingår obligatoriska laborationsuppgifter, vilka skall lösas enskilt eller i grupp.För tillträde till kursen krävs förkunskaper motsvarande ADB 1-10 poäng.Bedömning av de studerandes prestationer sker normalt genom muntliga och/eller skriftliga prov samt redovisning av obligatoriska uppgifter. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle, erbjuds möjlighet till omprov inom normalt fyra veckor efter ordinarie tillfälle. Vid betygsättning används något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.Attachment Icon
Left Arrow IconPreviousRight Arrow IconNextPlus IconExpandMinus IconCollapseMagnifying Glass IconSearch