ETAP

Datum

Uppgift

ETAP I

30/4- 2011

Skapa överblick av informationsflöden och möjligheter som finns idag (genom t.ex. tekniska lösningar och existerande informationskällor.  

30/4- 2011

Ta fram definition av grundtjänster för smart lastbilsparkering. Idéen är att skapa grundtjänster (från, t.ex. tjänst baserad på statisk info om plaster för lastbil parkering till mer avancerad/dynamisk info och bokning.)  Även aspekter som gated eller inte gated bör ingå i specifikationen.  

30/5- 2011

identifiering av potentiellt relaterade tjänster

30/5- 2011

Ta fram kriterier för hur nyttan (och kvalitet) av relevanta tjänster kan bedömas samt peka på potentiella behov som kan tillfredsställas (t.ex. god  körtidsutnyttjande, god parkeringsutrymmesutnyttjande, miljö,  säkerhet (trafiksäkerhet, personligsäkerhet, godssäkerhet), effektiv administration)

ETAP II

30/9- 2011

Identifiera och karakterisera (avseende informationsflöde och funktionalitet) relevanta plattformar, t.ex. CVIS och positionsbaserad avgiftssystem

30/1- 2012

En eller flera förslag på funktionella lösningar för varje grundtjänst tas fram (inklusive nödvändigt informationsflöde)

30/1- 2012

Initial analys av aktörer/roller lämpliga för smarta lastbilsparkeringstjänster (focus på ev. myndighetsroll)

30/3- 2012

Generalisering av funktionaliteter i grundtjänsterna och identifiering/analys av synergier mellan smarta lastbilstjänster och andra tjänster (ev. med koppling till relativa kostnadsuppskattning)

ETA III

30/4- 2012

Behandla relevanta tjänsterna och funktionella lösningar ur ett specifikt svenskt perspektiv, d.v.s. långa avstånd (glest vägnät); vad fås för effekter och vilka möjligheter ges? Vad krävs för att kunna lev. Tjänsten vad är behovet?  

30/4- 2012

Identifiera relevanta informationssäkerhetsaspekter

30/5- 2012

Uppskattning av potentiella nyttor för grundtjänsterna

ETAP IV

30/5- 2012

Fördjupa utvecklandet och analysen av relevanta tjänsterna (och lösningar) för buffrande

30/5- 2012

Identifiera och kvantifiera (när möjligt) logistiska effekter (t.ex. på transporter kostnader o lagring, tillförlitlighet etc. 

Slutrapport

30/6- 2012

Utkast på slutredovisning klart

30/9 -2012

Slutredovisning klart

 

Edit
Share Share