tankesmedjan Maritime Safety and Security

Tankesmedjan Maritime Safety and Security arbetar för att kraftsamla den existerande kompetens som finns i Sverige och i länderna runtomkring, för att gemensamt skapa nya forsknings- och utvecklingsprojekt inom maritim säkerhet och skydd. Genom att föra samman nyckelaktörer inom myndigheter, akademi och näringsliv hoppas vi kunna utveckla arbetet samt samla, dokumentera och sprida kunskap i frågan.

Tankesmedjan tillvaratar idéer och vidareutvecklar dem. Detta leder till nya produkter, processer och tjänster vilket bidrar till såväl tillväxt i befintliga företag som att nya forskningsbaserade och högteknologiska företag kan etableras. Utgångsläget är att skapa nytta och generera resultat för att öka den maritima säkerheten och det maritima skyddet för kommersiella och icke-kommersiella verksamheter.

Syfte

Länk av armar som binds samman till en cirkelFör att minimera skador på människa, samhälle och miljö, vid exempelvis olyckor och kriser till havs, krävs samverkan mellan ansvariga myndigheter och organisationer. Det behövs modeller och procedurer som kan koordinera och integrera deras system, oavsett om de är tekniska eller inte, så att väl underbyggda beslut kan fattas baserat på de relevanta uppgifter som finns.

Genom att sammanföra nyckelaktörer inom myndigheter, akademi och näringsliv är förhoppningen att ett maritimt säkerhetscenter ska kunna inrättas och med detta som bas vidareutveckla arbetet kring maritim säkerhet.

Möjligheter

Östersjön är idag ett utav världens mest trafikerade hav, detta medför en stor möjlighet för ekonomisk tillväxt i regionen men innebär också att hänsyn måste tas till de ökade hot och risker det medför.

Idag saknas det ett centrum, på nationell bas, för att utveckla idéer inom detta säkerhetsområde. Sverige har en bred kompetens inom informations- och maritim säkerhet. I sydöstra Sverige finns en unik konstellation av akademi, myndighet och näringsliv som arbetar med dessa frågor. För att ta tillvara på den tvärvetenskapliga kompetens som finns hos dessa aktörer är det viktigt att gemensamma projekt startas och att resultaten snabbt kan komma samhället till nytta. Förhoppningen är att kunna skapa en miljö där idéer kan tillvaratas och vidareutvecklas. Detta kan leda till nya produkter, processer, tjänster och skapa tillväxt i befintliga företag, men också till att nya forskningsbaserade och högteknologiska företag etableras. I egenskap av slutanvändare är det viktigt att näringsliv och organisationer är med och utvecklar projektet så att de fyller det behov dessa organisationer och företag har. Det är också viktigt att de i egenskap av slutanvändare får ta del av forskningsresultaten.

Vid BTH bedrivs idag forskning inom området informations- och maritim säkerhet. Detta innefattar bland annat radarteknologi, anomalidetektering, biometri och övervakningssystem, visualisering av nätverksbaserade system, spårning av maritima farkoster och sprängämnesdetektering för långa avstånd. Genom att involvera akademi kan projektet maritim säkerhet dra nytta av den forskning och utveckling som bedrivs inom säkerhetsområdet. Att ligga i framkant inom området är en nödvändighet.
 

Tankesmedjans syfte är i huvudsak:
  

  • Att kraftsamla den existerande kompetens som finns i Sverige och gemensamt skapa nya projekt

  • Att identifiera behov och problemområden vilka kan lösas genom tankesmedjans aktörers gemensamma forksningsinsatser

  • Att samla och dokumentera kunskap inom maritim säkerhet

  • Att sprida kunskap om maritim säkerhet och Sveriges kompetens inom områden

Redigera

Kalendarium

17-18 april:
Maritime Future Forum, Helsingfors.
Arrangör: Sjöfartens utbildnings- och forskningscentral

 

(Alla länkar öppnas i nya fönster)

Länk till fler event på Maritim Aktivitetskalender

Kompass 

Share Dela