Effektiv Operativ omplanering av tåglägen vid driftstörningar

Detta forskningsprojekt är finansierat av Trafikverket och är en fortsättning på projekten OAT (Omplanering Av Tåglägen) och OAT+. Medverkande är i huvudsak Magdalena Grimm på Trafikverket samt Prof. Håkan Grahn, Dr. Johanna Törnquist Krasemann, doktorand Syed Muhammad Zeeshan Iqbal samt projektassistent Sara Soltani på Blekinge Tekniska Högskola. Projektet sker i samverkan med projektet Robusta Tidtabeller för Järnvägstrafik.  

Bakgrund

Ett attraktivt och hållbart järnvägssystem ska hålla hög säkerhet, vara miljövänligt, ha god tillgänglighet och erbjuda pålitliga transporttjänster som håller tillräckligt hög tidsprecision. Samtidigt ska bankapaciteten utnyttjas i möjligaste mån på ett kostnadseffektivt sätt. Detta kräver en kontinuerlig balans mellan att skapa ett högt banutnyttjande och att bibehålla en tillräckligt hög robusthet, dvs. liten känslighet för störningar. Många orsaker till störningar kan förebyggas och flertalet studier av detta har gjorts, men oförutsedda händelser som skapar störningar är ofrånkomliga och konsekvenserna ska då kunna approximeras, minimeras samt kommuniceras till användarna. Värdefull information som ligger till grund för en god konsekvensanalys av en driftstörning och revidering av tågplanen finns dock inte alltid trafikledaren tillhands. Med nuvarande förutsättningar finns heller inte alltid en möjlighet att använda tillgänglig information eftersom trafikledaren på mycket kort tid måste agera och utan beslutstöd.

Syfte

I de tidigare forskningsprojekten Omplanering Av Tåglägen (OAT) och dess fortsättning OAT+, vilka båda finansierats av Banverket (numera Trafikverket, TV), har matematiska modeller som beskriver hur trafiken kan omplaneras utvecklats liksom optimeringsbaserade metoder för att snabbt ge trafikledaren förslag på hur tågplanen kan revideras baserat på relevant information om förutsättningarna och utefter de trafikstyrningsmål TV har satt upp. Inom ett av TVs andra forskningsprojekt utvecklas nu även en ny princip för tilldelning av tåglägen där det centrala är de leveransåtaganden som TV och resp. operator enas om. Dessa leveransåtaganden anger sedan i operativ drift i större utsträckning än idag vilken betydelse olika förändringar av tåglägen har (dvs. om TV kan förändra ett tågläge utan att det påverkar leveransåtagandet). För att kunna använda denna information i operativ drift vid en omplanering och därmed öka handlingsfriheten behöver dock trafikledaren beräkningsmässigt stöd baserade på metoder och modeller som utvecklats inom OAT+. I fortsättningsprojektet "Effektiv operativ omplanering av tåglägen vid driftstörningar" planerar vi att anpassa våra modeller och metoder efter de nya förutsättningar som planeras. Vi planerar även att i större utsträckning än tidigare kunna omsätta forskningsresultaten från OAT och OAT+ och utvärdera dem i samverkan med TV. Våra optimeringsalgoritmer kommer vi även att förbättra samt effektivisera dem genom parallellisering och tillämpning av multi-processorer.

Redigera
Share Dela