Beskrivning av positioner inom Doktorandsektionen vid Blekinge Tekniska Högskola.

Below follows a description of positions within the Doctoral student section at Blekinge Institute of Technology. Each description is given in Swedish, with a following short summary in English.

Högskolestyrelsen – University Board

Högskolestyrelsen bör särskilt fokusera på de långsiktiga strategifrågorna samt på uppföljningen av dessa strategiska beslut. Detta gäller så såväl grundutbildning som forskning och forskarutbildning. Andra viktiga frågor är ekonomin såsom resultatuppföljning och effektivisering av BTHs verksamhet. Högskolestyrelsen har en mötesfrekvens på ca 6 ggr per år. Varje möte tar en dag förutom strategimötet (1 gång per år som är från lunch till lunch). Förberedelsetiden är mycket omfattande inför varje möte. Framförallt så tar budgeten väldigt mycket tid. Doktoranderna är aktivt med och diskuterar och beslutar i varje fråga varav vi har en stor möjlighet att påverka besluten. Doktoranderna har i ca ett halvår funnits med i styrelsen och har exempelvis påverkat budgetbeslut, miljöpolicy och strategifrågor m.m. Den gemensamma reaktionen från övriga ledamöter om att doktoranderna nu finns representerade i styrelsen är mycket positiv.

The University Board is focusing on the long term issues for BTH, for education, research and research education. Focus is also directed towards financial issues and follow-up of the operation within BTH. There are about 6 meetings each year, including meeting preparations. The PhD representation has influenced the budget decisions and strategically issues, the reception form the other members are positive.

Lärarförslagsnämnden – Teacher Review Committee

Fakultetsnämnden och Grundutbildningsnämnden har i samverkan "ett övergripande ansvar för anställning av lärare samt befordran av lärare till lektor eller professor vid BTH". Dessa nämnder har gemensamt inrättat en Lärarförslagsnämnd som på delegation ska hantera anställnings- och befordringsärenden rörande lärare. Man kan sammanfatta det hela med att Lärarförslagsnämnden behandlar inkomna ärenden och bedömer om de skall skickas ut till sakkunniga som i sin tur bedömer ansökningarna på vetenskaplig kompetens och pedagogisk skicklighet. Utifrån sakkunnigas inkomna handlingar så fattar Lärarförslagsnämnden beslut ifall man skall rekommendera till rektor om anställning eller befordran. Det är rektor som slutligen beslutar. Vi träffas ca 5 - 6 ggr per år och varje möte tar ca 2 timmar. Svårt att uppskatta förberedelsetiden men det är en omfattande genomgång som krävs av varje ansökning. Normallt så medföljer utförliga beskrivningar av den vetenskapliga kompetensen samt den pedagogiska skickligheten till varje ansökning. Vi doktorander får insyn i de ansökningar som kommer in och har stor möjlighet att påverka de beslut om rekommendation till rektor för anställning eller befordran. Man kan inte identifiera några specifika saker som vi doktorander har gjort i Lärarförslagsnämnden utan alla beslut som fattas är med och i närvaro av en doktorandrepresentant som har möjlighet att föra fram doktorandernas synpunkter vid BTH. Suppleanter finns till denna nämnd, och utses av Doktorandsektionen.

Teacher Review Committee handles the review process of applicants for new teachers and professors within the university. Also promotions are handled within this committee. The committee has a delegated responsibility to evaluate the appropriateness of applicants as well as handling the process from application to recommendation.
There are about 5 to 6 meetings per year. The PhD students are provided with an insight into the process and can support the committee with the perspectives from the PhD students.

Fakultetsnämnden – Faculty Committee

Blekinge Tekniska Högskola har sedan förste januari 1999 eget vetenskapsområde inom Teknik. Detta innebär att vi har rätt att utfärda Licentiat- och Doktorsexamina inom området Teknik. Fakultetsnämnden ansvarar för forskningen och forskarutbildningens kvalité och inriktning, samt utnämnande av så kallade oavlönade docenter. I Fakultetsnämnden ingår elva ledamöter. Inom Fakultetsnämndens ansvar faller bland annat att distribuera forskningsmedel, normalt känt som fakultetsmedel. Inom ansvarsområdet faller även ansvar för att hantera och utveckla strategier för forskningen vid BTH.

Uppdraget är att företräda doktorander i fakultetsnämnden, har varit delaktig i diskussioner kring externfinansiering, licentiat antagningar, hedersdoktorander. Har varit delaktig i utformning av mall för undersökning av doktoranders situation, en avknoppning på doktorandspegeln, finansierad genom sydost+. Vidare så har doktoranderna under 2003 bidragit vid framtagningen av en policy förprövning av doktorands rätt till handledning och andra resurser skall gå till. Härvid gjorde doktoranderna ett reellt bidrag till utformningen. Viktigt är också att doktoranderna har tydligt synligtgjorts i förhållande till beslutsfattare inom BTH.

The faculty committee has the responsibility for both contents and quality of the research at BTH. The faculty committee also distributes internal research grants within BTH as a complement to external financed research. The faculty committee also governs the research strategy for BTH.

The PhD student representation plays an essential part for presenting the perspective of PhD students. In the past contributions have been made in developing a policy for trial of resources for PhD students, but also it is important to illustrate the PhD students position within BTH.

Biblioteksrådet – Library Committee

Biblioteksrådet har inflytande over bibliotekens verksamhet och vilka resurser som prioriteras för att tillgodose både forskningens och grundutbildningens behov vid BTH.

Library committee influences the libraries operation and what resources are to be available for supporting both education and research at BTH.

Externa relationer

EXR-rådets uppgift är att inom EXR:s verksamhetsområde och i strategiska frågor vara rådgivande organ till chefen för EXR, rektor och högskolestyrelsen. Inom EXR-rådet så är doktorandrepresentantens roll att bevaka doktoranders intressen samt att informera andra doktorander om EXR-rådets verksamhet.

SDOK

Doktorandsektionen har ledamöter i två nationella nätverk, Sveriges Doktorander (SDok) och Sveriges Förenade Studentkårers Doktorandkommitté (SFS Dk), som bevakar utvecklingen av forskarutbildningen på både ett nationellt och ett internationellt plan. Det är mycket viktigt för doktoranderna vid BTH att vi finns representerade i nätverken, eftersom det är det enda sättet på vilket vi aktivt kan inhämta inspiration och information samt påverka debatten inom doktorandernas intresseområden. Genom vårt deltagande kan vi identifiera samt föreslå förbättringar för forskarutbildningen på BTH.

En av huvuduppgifterna är att inhämta och sprida idéer om hur det fungerar på andra högskolor och vad som BTH har att  bidra med inom detta nätverk. Denna information filtreras sedan via doktorandsektionen vid BTH.

The SDOK (Swedish Doctoral students) network are represented by BTH, one of the SDOK task is to work as an interest organization for the doctoral students in Sweden. From BTH perspective it is an important channel for communication and information from national organizations for doctoral students.

SFS DK

SFS DK har ca 3-7 specialinriktade möten per termin, inför dessa skickas material ut för kommentarer. I SFS DK har BTH deltagit i att ge kommentarer på skrivelser, och i övriga diskussioner. Frågor som BTH har engagerat sig i inom SFS DK är bland annat doktorandombudsman, jämställdhetsfrågor, samt kvalitetsfrågor både för forskarutbildning och handledning.

SFS DK arrange 3 to 7 thematic meetings each semester, in preparation to these meetings material is distributed for comments. The purpose is to represent the doctoral students at BTH in this national network for doctoral students.

Ordförande –Chairman

The chairman of the Doctoral Candidate Council is one of the representatives for PhD students at BTH, among the assignments is to sustain the operations of the Doctoral Candidate Council, both internally by calling meetings and towards BTH, by monitoring decisions that might affect the PhD students.

Vice ordförande – Vice-chairman

Vice-chairman assists the chairman and often acts as discussion partner, and also monitors the working groups that are initiated by the Doctoral Candidate Council.

Sekreterare – Secretary

The secretary responsibility is to control and keep the documentation that are produced and used by the Doctoral Candidate Council, ranging form protocols to official letters to BTH or other external parties.

Kassör – Treasurer

The treasurer has the responsibility to monitor and handle the finances of the Doctoral Candidate Council, and provide sufficient book keeping of the expenses.

Sektionsmästare

Within the Doctoral Candidate Council the activity planner has the mission to arrange get-togethers for the PhD students, both taking the creative action of initiation of the get-togethers and planning them.

Edit
Share Share