Valbara kurser

Valfriheten bland de valbara kurserna är inte begränsad till nedanstående kurserna utan kan kombineras med kurser från andra lärosäten i samråd med programansvarig. Kurslistan kan även komma att kompletteras med ytterligare valbara kurser inom BTH. Utifrån studenternas val av valbara kurser fattas beslut om vilka kurser som ges varje aktuell termin.

English descriptions are coming.

 

DK1408, Innovation och kommunikation i digital kultur, 10hp, Digital kultur, grundnivå, G1F

DK1408, Innovation and communication in digital culture, 10 hp

Kursens syfte är att öka studenten förståelse för hur teknisk innovation, med fokus på medieteknologier, hänger samman med kommunikativa och kulturella praktiker. Studenten studerar tekniska innovationer i deras historiska sammanhang och analyserar hur de påverkar kultur och kommunikation. Studenten förväntas kunna förmedla sin förståelse av hur mediala innovationer och kommunikationskanaler i enskilt projektarbete såväl som i grupp.

DK1407, Digitala kroppar i litteraturen, 10hp, Digital kultur, grundnivå, G1F

DK1407, Digital bodies in literature, 10 hp

Kursen fokuserar på litteratur i olika tekniska och historiska sammanhang som reflekterar över hur kroppen förvandlas genom vetenskaplig och medial innovation. Till exempel kommer studenterna studera de sätt som materiella och virtuella kroppar representerades i litteraturen som svar på förändrad medicinsk, datoriserad, digital, kommunikativ praxis.

DK1416, Samtida och digital litteratur, 10hp, Digital kultur, grundnivå, G1F

DK1416, Contemporary and digital literature, 10 hp

Kursen fokuserar på teoretiska resonemang, läsning av litterära verk, samt litteraturkritik. Fokus ligger på samtida litteratur, med speciellt intresse för hypertexter, såsom digital litteratur och grafiska romaner, tryckt litteratur som kombinerar text och bild samt digitala litterära installationer.

DK1413, Mediehistoria, 10hp, Digital kultur, grundnivå, G1F

DK1413, Media History, 10 hp

Kursen behandlar olika mediers och kommunikationsformers framväxt och aktuella utveckling. Fokus ligger på tryckta medier, fotografi, film och television samt digitala medier. Utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv studeras hur olika mediers influenser påverkar vår syn på information och kunskapsförmedling.

DK1406, Digital textproduktion, 10hp, Digital kultur grundnivå, G1F

DK1406, Digital text production, 10 hp

Kursen fokuserar på förståelsen för hur digital kommunikation fungerar i samverkan med de tekniska verktyg som kommunikationen sker inom. Inom kursen presenteras digitala verktyg med syfte att studenten ska ha grundläggande kunskap om hur digital teknik fungerar, med specifik inriktning mot användargränssnitt och produktion av texter inom olika sorters digitala medier. En del av kursen syftar till att ge verktyg för praktisk förståelse för hur digitalitet dels påverkar texters utformande, dels hur texter idag publiceras, sprids och konsumeras. Exempel på fenomen och miljöer som studeras är digitalisering av böcker, virtuella bibliotek etc.

DK1401, Digital humaniora, 10hp, Digital kultur, grundnivå, G1F

DK1401, Digital humanities, 10 hp

Kursen fördjupar studiet av användandet av digital teknik för humanistisk forskning och databearbetning. I kursen studeras specifikt teorier och metodik kring elektroniska texter samt visuella former av kunskapsproduktion. Digitala arkiv, e-böcker, visualiseringsprojekt och databaser för texthantering studeras i detalj. Dessutom studeras textkritiska teorier mot bakgrund av digitaliseringsprocesser. Studenten väljer en aspekt inom kursens område för en fördjupad studie.

DK1403, Digital kulturproduktion i praktiken, 10hp, Digital kultur, grundnivå, G1F

DK1403, Digital cultural production in practice, 10 hp

I kursen ingår arbetsplatsförlagd utbildning som syftar till att fördjupa studenternas förmågor att driva projekt och delta i praktisk tillämpning av teoretiska kunskaper. Studenterna arbetar med konkreta projekt som handleds på arbetsplatsen och redovisas genom digital artefakt, muntlig redovisning och skriftlig rapport.


Redigera
Share Dela