Student och lärarutbyte mellan Blekinge och Indien


Bilder på Indiska studenter

Indiska studenter på International day 2008

Det finns många studenter från Indien i Blekinge. De läser mastersprogram vid BTH. Lärare och forskare från Blekinge och det område i Indien man samarbete får extra kraft av Indienprojektet. Med hjälp av Indienprojektet kan samarbetet förbättras, och förhoppningsvis även locka svenska studenter att förlägga en del av sin utbildning i Indien. Med fler utbyten byggs broar mellan länderna som ger både forskning och företag fördelar.

Bakgrund, samarbete med Andhra Pradesh

De första idéerna kring universitetssamarbetet med Andhra Pradesh uppkom i början av 2006 då Sektionen för Teknik kontaktade Internationella Avdelningen för att diskutera hur den internationella rekryteringen skulle kunna säkras även efter ett avgiftsinförande för studenter med ursprung från länder utanför EU/EES-området.

Ursprungssyftet med samarbetena med universitet i Indien var alltså att säkra ett studentinflöde. Att Indien valdes som ett land att fokusera på berodde dels på att BTH hade många högpresterande studenter från Indien, dels på landets styrka inom IT/teknik. Den strategi som valdes för att uppnå målet var att genom att upparbeta samarbetsavtal med ett begränsat antal indiska universitet, göra BTHs namn känt och på så sätt även locka "free mover"-studenter.

Regionen Andhra Pradesh valdes avsiktligt med hänvisning till att denna region är en kraftigt expanderande IT-region, men samtidigt ännu inte lika "exploaterad" som regionen kring Bangalore. Gurudutt Velpula, en nyligen utexaminerad BTH-student från Andhra Pradesh som visat stort engagemang i frågan och som, visade det sig, hade mycket goda kontakter på hög nivå i sin hemregion, anställdes av TEK för att på plats undersöka möjligheter till samarbete med universitet i Andhra Pradesh-regionen.

Under våren 2006 genomförde Gurudutt Velpula ett förberedande arbete i Indien och i maj samma år besökte Jan-Olof Gustavsson, Lars Lundberg från TEK och Maria Engelmark från Internationella Avdelningen Andhra Pradesh. Besöket resulterade i tre Memorandums of Understanding med universiteten JNTU, Andhra University och SVU.

Under läsåret 06/07 genomfördes ett omfattande förberedelsearbete av Gurudutt Velpula tillsammans med programansvariga på TEK inom områdena Signal Processing respektive Software Engineering samt deras indiska motsvarigeter i syfte att bygga upp gemensamma Double Diploma-program med JNTU och Andhra University. Arbetet resulterade i att Memorandums of Cooperation med tillhörande Annex för Double Diploma-samarbete kunde tecknas i juni 2007. Våren 08 anlände de första ca 40 indiska studenterna inom samarbetet till BTH. Arbetet med detta har förstärkts i och med Indienprojektets tillblivelse.

Under läsåret 07/08 utarbetades ytterligare ett Double-Diploma-program inom Telecommunication Systems med JNTU respektive Andhra University. Under våren 09 väntas ca 80 indiska studenter till BTH inom de nu totalt sex DD-programmen.

Go Global

Under 2008 har fokus inom arbetet med studentmobilitet legat på att arbeta upp en reciprocitet, se till att vi även har svenska studenter som reser till Indien för studier, i mobiliteten. Ett speciellt utskick gick under tidig vår 2008 ut från TEK i syfte att locka svenska studenter till att läsa Double-Diploma-programmen ovan med inriktning mot Indien på BTH. Det internationellt inriktade kandidatprogrammet International Software Engineering fick en inriktning mot Indien.

Arbete med att även skapa en inriktning mot Indien inom Civilingenjörsprogrammet har påbörjats. För att synliggöra dessa (och andra) möjligheter till internationell erfarenhet vid BTH och även göra detta till en konkurrensmöjlighet för BTH om svenska studenter till våra teknikutbildningar kommer en virtuell "skola" vid namn "BTH Go Global" att inrättas.

Under hösten 2006 påbörjades ytterligare en satsning, vars ursprungliga idé kom från BTHs och regionens samarbete med Yunnanprovinsen i Kina. Idén gick ut på att använda såväl de påbörjade samarbetena med universitet som Gurudutt Velpulas goda kontakter på hög nivå i Andhra Pradesh till att få till stånd ett liknande regionalt samarbete med denna region som med Yunnanprovinsen. Idén presenterades för dåvarande rektor Lars Haikola.

Eftersom responsen blev mycket positiv och även Ursula Hass gav samma positiva respons, fortsatte Gurudutt sitt arbete i Indien med detta nya mål i sikte. Ett konkret resultat är att Guvernören för Anhra Pradesh tillsammans med ordförande och vice ordförande för Andhra Pradeshs motsvarighet till Högskoleverk uttryckt intresse för att besöka BTH.

Ett besök kommer att arrangeras under 2009 med involvering av Indienprojektet.
IIT-M Chennai
Det samarbete mellan forskare som pågår mellan BTH och Indian Institute of Technology Madras, IIT-M Chennai har fått utökad styrka genom Indienprojektet.
Ett avtal rörande samarbete mellan IIT-M och BTH, vilket Indienprojektet har påverkat positivt, signerades i november 2008 av IIT-M Chennai.

 

 

Redigera
Share Dela