Forskning


Bild på Sara Eriksén i IndienForskningssamarbetet mellan Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och Indian Institute of Technology - Madras (IIT-M) i Chennai inleddes i januari 2007 och medfinansieras av Vetenskapsrådet och SIDA genom Swedish Research Links Asia programmet. Sedan maj 2008 ingår detta indisk-blekingska FoU samarbete som en del i vårt regionala Indien¬projekt.
Huvudfokus i FoU samarbetet ligger på användarmedverkan i design och utveckling av mobila e-tjänster för medborgare, samt hur man kan mäta och förbättra användarupplevd tjänstekvalitet av sådana tjänster när de väl tas i bruk.
Utveckling av och stöd för metoder och praktiker för fortsatt "design-i-användning" av mobila e-tjänster är här en viktig aspekt.

Det är en tvärvetenskaplig forskargrupp vid IIT-M, the TeNeT Group, under ledning av professor Ashok Jhunjhunwala, med vilken BTH samarbetar.
TeNeT står för Telecommunications and Computer Networking Group.
TeNeT Group har en uttalad målsättning och mission: att förse landsbygds¬befolk-ningen i Indien med robust, prisvärd och tillgänglig internetaccess och e-tjänster som kan bidra till en god livskvalitet för enskilda människor och en hållbar utveckling för Indien och världen i stort.

På BTH är vi ett antal forskare som samarbetar tvärvetenskapligt kring frågor om användarmedverkan i design och utveckling av e-tjänster samt användarupplevd tjänstekvalitet. I o m FoU samarbetet med IIT-M har vi fått tillfälle att "tänka globalt" kring vår forskning och vad det innebär att forska om tillämpad IT och hållbar utveckling - dels ur ett lokalt, regionalt och nationellt perspektiv, och dels i förhållande till forskning och utveckling i ett land som Indien.

Bild på dator och handLandsbygd i Indien skiljer sig på många sätt markant från landsbygd i Sverige. Över 70% av Indiens befolkning bor utanför storstäderna och betraktas därmed som landsbygdsbefolkning. Men den indiska landsbygden är tätbebyggd i förhållande till den svenska, och består till stora delar av byar, tätorter och mindre eller medelstora städer. Många tätorter har fortfarande problem med elförsörjning och saknar möjligheter till telekommunikation.Det är en stor utmaning för Indien att förbättra infra¬strukturen och tillgängligheten till internet,offentliga e-tjänster och annan samhällsservice över hela landet, och inte bara i storstäderna.

Landsbygdsbefolkningen i Sverige kan vid en första, översiktlig jämförelse med den indiska lands-bygds¬befolkningen te sig oerhört privilegierad vad gäller tillgång till modern elkraft-, transport och kommuni¬kations¬infrastruktur och samhällsservice. Men vid en närmare betraktelse ser vi att lands-bygdsbefolk¬ningen även i Sverige hamnat i vindskugga av storstadsområdena, bl a p g a en lång och stark tradition inom samhälls¬planering där en stadsplanering som har fokus på centralisering ställts mot stödfokuserad landsbygds¬utveck¬ling. Vid jämförelsen med den indiska situationen ser vi inte bara stora skillnader utan tvingas också ifrågasätta invanda sätt att tänka kring våra egna metoder, tankemodeller och målsättningar.

Vad är livskvalitet och hållbar utveckling i svensk landsbygd, och hur kan IT bidra till detta? Globalisering av forskningen på BTH kan på så vis också handla om att få nya perspektiv på det till synes välkända, "himma-vid".

Länkar
Telecommunications and Computer Networking Group (TeNeT Group) http://www.tenet.res.in

Redigera
Share Dela