Utveckling av projektidéer

Erfarenheter från en gränsöverskridande workshop i Klaipeda 21 till 22 oktober, 2010

Den 21 oktober - lunch - till oktober 22 - lunch, ägde den första Crossborder workshopen inom Capacity Building projektet rum i Klaipeda, Litauen. Workshopen samlade 29 deltagare från alla länder som deltar i Södra Östersjö-programmet. Deltagare var potentiella projektägare som ville ha sina projektidéer utvärderade av och diskuterade med en panel med experter och partners från Capacity Building projektet.bild från workshop

Innan workshopen

Arbetet för deltagarna hade börjat redan innan workshopen. De hade arbetat med sina projektidéer, presenterat dem skriftligt, sänt till expertpanelen och förberett en 10 minuters presentation. De flesta hade använt den mall för att strukturera en projektidé som Capacity Building projektet har presenterat och distribuerat.
Expertpanelen; Eva-Lisa Ahnström, Sverige, Jurgita Cinskiene, Litauen och Torbjörn Lind, Sverige hade läst och reflekterat över projektidéerna innan workshopen. Panelen hade ett gemensamt möte innan evenemanget för att diskutera varje projekt och komma överens om vilka ytterligare frågor de ville ställa rörande projektidéerna - om svaren inte gavs under presentationerna.

Dag 1

Efter en kort inledning av moderatorn av workshopen, Eva-Lisa Ahnström från Capacity Building projektet, hade varje projekt sina max 10 minuter att presentera sin projektidé för hela gruppen. Tolv projekt presenterades. Projekt för projekt, från projekt med dockteaterfestival till projekt som syftar till stärkande av kvinnliga företagare, hade intressanta och förtydligande presentationer. Korta kompletterande frågor från panelen följde varje presentation. Redan vid första kaffepausen var det tydligt att metodiken att lyssna på andra projektidéer, och höra de frågor som panelen ställde, var mycket uppskattad av deltagarna.

- Det gör att jag ser på min egen projektidé från en annan synvinkel, som en deltagare uttryckte det.Presentation under workshop När alla projekt hade haft chansen att presentera sig, var det dags för deltagarna att konkret arbeta med ytterligare utveckling av sina specifika idéer. Deltagarna satt i grupper, projekt för projekt, och arbetade med sina projekt medan handledare från Capacity Building projektet gick mellan grupperna, svarade på frågor och gav annan support. Under samma tid gick expertpanelen till ett separat rum för att samla intrycken av varje projekt och förbereda feedback för nästa dag. En gemensam middag avslutade dagen och diskussioner mellan deltagarna kunde fortsätta.

 

Dag 2

Alla deltagare var ivriga att få sin feedback. Experterna påpekade både styrkor och svagheter med de presenterade projekten, och gav även rekommendationer. Det blev uppenbart att många projekt hade liknande brister, vissa kommentarer kunde uttryckas mer generellt. Expertpanelen ger feedbackGanska många behövde utvidga sitt partnerskap, och tack vare det faktum att alla deltagare hade lyssnat till alla projekt fick en del projekt erbjudanden från andra deltagare som kände organisationer hemma som förmodligen skulle vara intresserade att delta i projekt. Kontaktuppgifter utbyttes.
Vissa projekt passade inte in i Södra Östersjö-programmet i sin nuvarande form, främst eftersom de var mer lokalt orienterade och inte hade någon klar gränsöverskridande dimension. Dessa projekt rekommenderades andra finansieringsmöjligheter till att börja med, för att i senare utvecklingsskede omfatta ett större geografiskt område med gränsöverskridande värde.
Att göra en projektbudget är inte alltid lätt. Därför höll Cecilia Appelgren, Capacity Building projektet, ett föredrag om hur man planerar sin budget på ett bra sätt. Presentationen följdes av frågor och svar.
Efter en summering med allmänna kommentarer och tips för hur man skall agera när man tar fram ett projekt avslutade moderatorn seminariet med att tacka alla deltagare för deras aktiva deltagande i workshopen. Även de lokala arrangörerna i Klaipeda, Rasa Viede ryte och Giedre Straksiene fick ett stort tack för mycket god organisation av arrangemanget och arbetet med alla praktiska frågor som måste hanteras när man organiserar denna typ av evenemang!

 

Sammanfattning:

  • Deltagarna värderade de diskussioner och feedback som har gjort att man tagit sina idéer flera steg framåt.
  • Ungefär hälften av de presenterade projekten är beredda att lämna in en ansökan i 6:e utlysningen inom Södra Östersjö-programmet eller, om de inte blir klara i tid, i den 7:e utlysningen. Flera andra kommer att satsa på den 7:e utlysningen direkt, och vissa kommer att titta närmare på andra finansieringsmöjligheter.
  • 4 - 5 projekt fick bra kontakter för partnerskap som en följd av workshopen.
  • Två av projekten med liknande intresseområde har inlett diskussioner om eventuellt samgående till ett projekt.

Expertpanelen lyssnar på presentationer

Lyssnar på presentationer


Kontakt för mer information: eva-lisa.ahnstrom@bth.se
Projektets webbplats,

på svenska

Redigera
Share Dela