Illustration Fakultesnämnden; böcker, hammare


Sedan 2014-01-01 finns ingen fakultetsnämnd vid BTH. Dess uppgifter har tagits över av dekanerna.

 

Dekaner

Tobias Larsson

Louise Stjernberg

Claes Wohlin

Dessa hemsidor kommer att finnas kvar under en övergångstid.

 

 

Fakultetsnämnden

Nämnden har det övergripande ansvaret för planering, styrning och kvalitetssäkring av forskningen vid BTH samt utbildning på forskarnivå. Fakultetsnämnden har ett särskilt ansvar för insatser för meritering i enlighet med BTH:s Forsknings- och utbildningsstrategi.

Nämnden har dessutom i samverkan med utbildningsnämnden ett övergripande ansvar för anställning av lärare samt befordran av lärare till lektor eller professor vid BTH.

Nämnden består av nio ledamöter:

Sex  lärare är verksamma inom forskningsområden där BTH anordnar utbildning på forskarnivå, en lärare är verksam inom något av övriga forskningsområden vid BTH. Två studenter ingår också i nämnden.

Mandattiden är 3 år för lärarrepresentanter och 1år för studenter.

Önskemål om ärenden som ska tas upp på fakultetsnämndens sammanträden ska vara inkomna till registrator, BTH,  senast kl. 09:00 14 dagar innan det aktuella sammanträdet. Sammanträdestider för nämnden anslås via hemsidan.

Redigera

FORSKNINGSMEDEL

Utlysning knapp

 

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSIDOR


Blekinge studentkår

Etikkommittén Sydost

Forskning.se

Högskoleförordningen

Studera.nu Forskarnivå

Studera.nu Doctoral studies

 

 

 

 

Share Dela