Arbetsskador och tillbud

Anmälan om arbetsskada

När en arbetsskada (arbetsolycka, arbetssjukdom, färdolycksfall mm) inträffat skall den skadade omedelbart göra en anmälan till närmaste chef och till förvaltningens personalfunktion. Om den skadade inte kan göra det själv kan det göras av skyddsombud, arbetskamrat eller anhörig.

Som chef bör du påminna den som till följd av arbetsskada avbryter arbetet, att han/hon skall följa rutinen på samma sätt som vid vanlig sjukdom. Som orsak till sjukanmälan skall anges arbetsskada.

Arbetsgivaren (chefen) får inte lägga in några egna värderingar om vad som skall anmälas. En arbetsskadeanmälan innebär inte att arbetsgivaren har godkänt anmälan som en arbetsskada. Det är Försäkringskassan som avgör vilka skador som skall klassas som arbetsskador.

Har olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet föranlett dödsfall eller svårare personskada, eller samtidigt drabbat flera arbetstagare, skall arbetsgivaren utan dröjsmål underrätta Arbetsmiljöinspektionen. Arbetsmiljöförordningen 2§.

Redigera
Share Dela