Arbetsskador och tillbud

Anmälan om tillbud

Med tillbud avses en plötslig händelse som hade kunnat leda till,  men inte ledde till, personskada. Ett tillbud har ofta samma orsak som en arbetsolycka. Det är därför viktigt att tillbud uppmärksammas. När ett tillbud inträffat skall arbetstagaren beskriva händelseförloppet på en tillbudsblankett och anmäla det till närmaste chef.

Ett tillbud som inte lett till någon personskada skall inte anmälas till Försäkringskassan. I övrigt bör ett tillbud behandlas på samma sätt som en arbetsskada.

Om ett tillbud inneburit allvarlig fara för liv och hälsa skall arbetsgivaren omedelbart anmäla detta till Arbetsmiljöinspektionen. Arbetsmiljöförordningen 2§.

Redigera
Share Dela