Undersökning och riskbedömning

Arbete med handlingsplan och uppmärksamhet i vardagen

Arbetet med handlingsplanen innebär att genomföra och följa upp de åtgärder som beslutats. Det kan göras på arbetsplatsträffar, personalmöten eller liknande. Chefen kan då informera om vad som händer med åtgärderna och få synpunkter från medarbetarna. När en åtgärd är genomförd bör en uppföljning ske för att utvärdera om den ledde till ett önskvärt resultat. De som är berörda av åtgärden bör få möjligheter att lämna synpunkter på resultatet.

Uppmärksamhet i vardagen innebär bl a att det finns en fortlöpande tillsyn när det gäller att överenskomna arbetsmiljörutiner används och fungerar.

Arbetsgivaren skall också utreda och följa upp arbetsskador och tillbud samt uppmärksamma behovet av arbetsanpassning och rehabilitering. Nya risker och brister som upptäcks i det dagliga arbetet skall omedelbart åtgärdas eller där så inte är möjligt föras in i handlingsplanen.

Chefen skall regelbundet rapportera till sin närmaste chef hur arbetet fortskrider.

Redigera
Share Dela