Förändringar, inköp och om-/nybyggnad

Arbetsmiljöaspekter vid organisationsförändringar

Det är angeläget att ta hänsyn till arbetsmiljön, dels innan ny verksamhet påbörjas, dels inför förändringar under löpande drift. När ändringar i verksamheten planeras skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva förebyggas.

De erfarenheter som arbetstagarna och skyddsombuden har måste tas tillvara i en förändringsprocess. Därför är det viktigt att riskbedömningen görs mot bakgrund av de allmänna erfarenheter som finns i verksamheten. Information kan också hämtas från forskning på området, från Företagshälsovården samt de arbetsmiljöföreskrifter som berör den kommande förändringen.

Det skall finnas former för hur samverkan skall ske under en förändringsprocess. Formerna kan antingen vara de samverkansformer som redan finns i företaget eller att en speciell projektgrupp tillsätts.

Kravet på samverkan med arbetstagarna och skyddsombuden innebär att arbetsgivaren skall informera om planerade förändringar på ett tidigt stadium. Arbetsgivaren bör därvid upprätta en plan för hur informationen skall ges och beakta att det under en förändring finns stort behov av information. Informationstillfällen bör också förenas med möjlighet till en dialog med de berörda.

En förändringsprocess kan ibland vara påfrestande för de som berörs. Arbetsgivaren bör därför undersöka behovet av stödjande åtgärder under processens gång. Både positiva och negativa tankar och känslor kring förändringen behöver ventileras för att en förändringsprocess skall nå önskat resultat.

För att minimera riskerna för ohälsa och olyckor skall arbetsgivaren undersöka om arbetstagarna har tillräcklig utbildning och erfarenhet för att klara kraven i de nya eller förändrade arbetsuppgifterna. Arbetsgivaren bör på samma sätt som vid introduktion av nyanställda arbetstagare gå igenom och förvissa sig om att arbetstagarna har kännedom om vad arbetsuppgifterna innebär och att arbetstagaren har den utbildning som behövs.

När arbetsgivarens egen kompetens inte räcker till för att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete under en förändringsprocess skall arbetsgivaren anlita Företagshälsovård eller annan sakkunnig hjälp utifrån.

Redigera
Share Dela