BTH:s arbetsmiljöarbete

Ansvar och uppgiftsfördelning

Arbetsmiljöansvar

Utdrag ur BTH's Plan för Arbetsmiljöarbete (R070/09)

Högskolestyrelsen

Högskolestyrelsen har det övergripande ansvaret för att arbetsmiljölagens krav uppfylls. Högskolestyrelsen fastställer BTH:s arbetsmiljöpolicy.
I policyn ska högskoleledningens syn på arbetsmiljöarbetet uttryckas. De konkreta målen för arbetsmiljöarbetet ska framgå av denna policy. Arbetsmiljöpolicyn ska vara val känd av samtliga medarbetare och studerande.

Rektor

Rektor ansvarar, som myndighetschef, för att BTH:s Systematiska arbetsmiljöarbete uppfyller de krav som stalls i arbetsmiljölagen (AML 3 kap, 2 §) och i arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 2001 : 1).

Delegationsordning/ansvarsfördelning

Rektor ansvarar för att fördelningen av arbetsmiljöarbetet ar klarlagt samt att chefer och berörda medarbetare liar tillräckliga befogenheter och kompetens för att kunna fullgöra dessa arbetsuppgifter. Det är nödvändigt att delegera vissa arbetsmiljöuppgifter till i första hand sektionschefer, men även till enhetscheferna, eftersom rektor inte ensam kan fullgöra alla de skyldigheter, som åvilar arbetsgivaren enligt AML.

En sektionschef eller enhetschef kan vidaredelegera delar av sina arbetsmiljöuppgifter.

Formella krav

För att en delegering ska få betydelse ur rättslig synpunkt måste det finnas

 • beslut om vad som delegerats och till vem
 • kompetens att ta hand om delegerade uppgifter
 • befogenhet att leda och fördela arbetet.

Om dessa krav inte ar uppfyllda ligger formellt det straffrättsliga ansvaret kvar på ledningsnivå. Som nämnts ovan har alltid den högsta ledningen ett övergripande ansvar för arbetsmiljön. Det innebar till exempel att ledningen alltid måste se till att chefer på linjenivå har erforderliga
resurser och stöd för att fullgöra sina arbetsuppgifter.

Delegation av arbetsuppgifter och ansvar för genomförandet framgår nedan

Befogenheter

Varje chef har som arbetsgivarföretradare ratt och skyldighet att dels leda och fördela arbetet dels tillfalligt omplacera medarbetare, som inte följer gällande arbetsmiljöföreskrifter, i syfte att förebygga arbetsskador.

De ekonomiska befogenheterna ska framgå av budget respektive attestinstruktioner.

Återföring av ansvar

Varje chef har skyldighet att själv söka den information och kunskap som behövs för att leda verksamheten inom sitt ansvarsområde. Saknar chef i en viss situation befogenheter eller resurser att åtgärda brister i arbetsmiljön, ska detta anmälas till ledningen, varvid ansvaret återförs. En chef som återfört ett ärende är dock fortfarande skyldig att vidta de åtgärder som han har befogenhet att vidta.

Ställföreträdare

Av särskilt beslut eller särskild arbetsinstruktion ska framgå vem som är ersättare vid chefs bortovaro.

Sektionschef

Sektionschef ska med utgångspunkt i BTH:s arbetsmiljöpolicy ange målen för sektionens arbetsmiljöarbete. Sektionschef har ansvaret för det löpande Systematiska arbetsmiljöarbetet (aktiv kontrollfunktion).

Sektionschef ska därvid

 • ansvara för att verksamheten planläggs och bedrivs på det sätt att arbetsinnehåll, arbetsorganisation och teknik utformas så att de anställda och studenterna inte utsatts för fysiska eller psykiska belastningar, som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Det åligger därvid sektionschefen särskilt
   
  • att planera lärarnas tjänstgöring så att arbetsuppgifterna, så långt möjligt, fördelas jämt över året.
  • att tillse att tillbudsrapportering bedrivs.
  • att i förekommande fall upprätta kontrollistor för gasol, maskiner mm.
  • att i förekommande fall upprätta säkerhetsföreskrifter för laboratorier.
  • att utarbeta rutiner för inköp av förbrukningsmaterial och hantering av avfall.
    
 • verka för att den enskilde medarbetaren ges möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling.
 • ansvara för att eventuella rehabiliteringsåtgärder vidtas i samarbete med BTH:s personalfunktion och företagshälsovård.
 • se till att den anställde ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i sådant förändringsarbete som rör den egna arbetssituationen. Planeringssamtal och arbetsplatsträffar är viktiga delar i detta arbete.
 • att svara för att riskbedömningar och arbetsmiljökonsekvenser ingår i beslutunderlaget vid t ex organisationsförändringar, ny- och ombyggnationer samt vid investeringar i ny utrustning.
 • i samverkan med förvaltningen utarbeta program för information till nyanställda samt informera om sektionens arbetsmiljö.
 • ansvara för att arbetstagarna och studenterna ges tillräcklig information och utbildning så att risker i arbetet minimeras. Detta gäller särskilt hantering av verkstadsutrustning.
 • utreda och årligen sammanställa uppgifter om eventuella tillbud, ohälsa och olycksfall.
 • följa upp handlingsplaner.

Ansvarsområde

Till Sektionschefs ansvarsområde hör

 • personal knuten till sektionen.
 • studerande på kurser där sektionen är kursansvarig.
 • arbetsrum och dit hörande utrustning.
 • sektionsbundna lokaler (enligt den ekonomiska fördelningen, http://www.bth.se/for/ekonomi.nsf/sidor/gemensamma-kostnader-budget. Punkt 7.4 lokaler, lokalareor inkl kontering 2009) för undervisning, forskning och laboratoriearbete samt dit hörande utrustning.

 • Följande sektioner finns vid BTH
  Se gällande organisationsplan fastställd genom beslut i högskolestyrelsen.

Enhetschef

Motsvarande i tillämpliga delar arbetsmiljöuppgifter med åtföljande ansvar, som gäller för Sektionschef ovan gäller även för enhetschef.

Ansvarsområde

Till enhetschef ansvarsområde hör

 • personal knuten till enheten.
 • arbetsrum och dit hörande utrustning.
 • enhetsbundna lokaler (enligt den ekonomiska fördelningen, http://www.bth.se/for/ekonomi.nsf/sidor/gemensamma-kostnader-budget. Punkt 7.4 lokaler, lokalareor inkl kontering 2009.) och dit hörande utrustning.
 • Följande enheter finns vid BTH
  Se gällande organisationsplan fastställd genom beslut i högskolestyrelsen.

Bilagor

Dagens arbetsmiljödokument är under revidering.

För lokaler och utrustning, som ej fördelats i ovan beskrivna förteckningar, åvilar ansvaret högskoledirektören.

Redigera
Share Dela