Förändringar, inköp och om-/nybyggnad

Arbetsmiljöaspekter vid inköp av utrustning

Vid inköp av all form av utrustning skall arbetsmiljöaspekter beaktas. Utrustningen skall vara så beskaffad att den i sig inte utgör en risk för ohälsa eller olycksfall. EU:s olika direktiv för arbetstagarens hälsa och säkerhet gäller för tillverkare och importörer av maskiner och produkter. Sverige har i EES-avtalet förbundit sig att till svenska föreskrifter överföra EU:s olika direktiv. De arbetsmiljöföreskrifter som är aktuella vid inköp av utrustning är:

AFS 2005:16 Buller
AFS 1993:10 Maskiner och vissa andra tekniska anordningar
AFS 1998:01 Belastningsergonomi
AFS 2006:04 Användning av arbetsutrustning
AFS 1998:05 Arbete vid bildskärm
AFS 2000:01 Manuell hantering
AFS 2000:04 Kemiska arbetsmiljörisker
AFS 2009:02 Arbetsplatsens utformning

I föreskrifterna finns råd, anvisningar och arbetsmiljökrav som skall utgöra en vägledning om vad som bör beaktas i samband med inköp. Vid större inköp är det lämpligt att rådgöra med skyddsombud samt företagshälsovård vid bedömning av arbetsmiljökraven.

För CE-märkta maskiner är det viktigt att dokumentera "Försäkran om överensstämmelse" som är tillverkarens eller importörens deklaration att den maskin som släpps ut på marknaden uppfyller alla de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som gäller för maskinen i fråga.

I Kemikalieinspektionens författningssamling finns bl a Begränsningslistan som är en förteckning över ämnen som är förbjudna eller vars användning är inskränkt. Vidare finns en OBS-lista som är en förteckning som kräver särskild uppmärksamhet. Kemiska produkter skall ha ett varuinformationsblad som skall ge vägledning och information om en kemisk produkts hälso- och miljörisker i 16 punkter. Se http://www.kemi.se/

Miljöbalken SFS 1998:808 ställer krav på avfalls- och restprodukthantering av uttjänta maskiner och produkter.

Olika intresse- och branschorganisationer, har tagit fram dokument med inriktning mot kriterier för kvalitets- och miljömärkning som också kan användas som vägledning vid inköp.

  • TCO Utvecklings AB har skapat en kvalitets- och miljömärkning, TCO 99, som är ett ledande dokument för inköpare av datorutrustning.
  • Större tillverkare och leverantörer av kontorsmöbler har möbelfakta på sina produkter.
  • Miljövarudeklarationer, MVD, på produkter blir allt vanligare där tillverkare deklarerar vad produkten innehåller. Se http://www.miljostyrning.se/
  • Det finns olika miljömärkningar som t ex Nordiska miljömärkningen - Svanen, se http://www.sis.se/,  Svenska naturskyddsföreningen, se http://www.snf.se/ och Europeiska miljömärkningen,  EU-blomman se http://www.sis.se/.
  • Livscykelkostnad, LCC, är en metod som tar sikte på en produkts kostnad under hela dess livstid dvs man räknar fram kostnaderna för inköp - drift - avfalls/restprodukthantering. Se http://www.industrilitteratur.se/
Redigera
Share Dela