Förändringar, inköp och om-/nybyggnad

Arbetsmiljöaspekter vid om/nybyggnad

Förändringar av lokaler kan bestå i att ändra i befintliga lokaler genom om- eller tillbyggnad, flytta till andra lokaler eller bygga helt nya. Ändringar av lokaler kräver i regel tillstånd av fastighetsägaren och i vissa fall kommunens byggnadsnämnd.

Arbetsmiljökraven skall beaktas på ett tidigt stadium. Det allmänna kravet är att arbete skall planläggas och anordnas så att det kan utföras i en sund och säker miljö (AML 2 Kap 2§) och att arbetsgivaren skall göra en bedömning av riskerna för ohälsa och olycksfall som kan förutses på planeringsstadiet. Denna bedömning bör ske i samverkan med arbetstagarna och skyddsombud och kan också behandlas i företagets skyddskommitté enligt de rutiner som finns i företaget. Arbetsmiljölagen 2 kapitlet, 2§

Inför förändringar av lokaler är det lämpligt att bilda en arbetsgrupp som har i uppgift att göra en riskanalys och kravspecifikation på den tilltänkta förändringen. Det är lämpligt att Företagshälsovården ingår i arbetsgruppen. Riskanalysen kan utgå från tidigare erfarenheter samt en analys av hur lokalerna skall användas och hur man kommer att röra sig i lokalerna (flödesanalys). I flödesanalysen bör gruppen också fundera över vilka tänkbara avvikelser som kan uppstå i flödena.

I Arbetsmiljöverkets föreskrift "Arbetsplatsens utformning" (AFS 2009:02) finns råd, anvisningar och arbetsmiljökrav som skall utgöra en vägledning. Den grundläggande tanken med föreskriften är att lokalerna skall utformas så att de är ändamålsenliga i förhållande till den verksamhet som skall bedrivas och därmed förebygga ohälsa och olyckor. Föreskriften är en samlande föreskrift för ett antal områden som bör beaktas i samband med upprättandet av en kravspecifikation. Arbetsplatsens utformning, AFS 2009:02.

Till exempel:

- Projekterings- och byggprocessens påverkan på det framtida brukandet
- Luftkvalitet och temperatur
- Ljus
- Akustik, buller
- Installationer av el, vatten och avlopp
- Golv, väggar, tak mm
- Inredning och utrustning
- Personalutrymmen
- Skyddsanordningar, larm, utrymning mm

Företagshälsovården kan medverka under hela byggprocessen; från upprättandet av en kravspecifikation till en analys att de fastställda kraven är uppfyllda i samband med en slutbesiktning och även vid senare kontroller.

Redigera
Share Dela