Hot och våld

Arbetsmiljölagen i korthet när det gäller våld och hot i arbetsmiljön

Arbetsmiljölagens "ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet..."  (Arbetsmiljölagen 1 Kap 1§). Arbetsgivaren skall därför "vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall" (Arbetsmiljölagen 3 Kap 2§). Det innebär att arbetsgivaren skall utreda om det finns risk för våld eller hot i verksamheten och vidta åtgärder med anledning av utredningen. Föreskriften Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2) preciserar vilka krav som finns och den kan vara ett stöd vid riskinventeringen.

Arbetsgivaren skall också "beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som kan följa av att arbetstagaren utför arbete ensam" (Arbetsmiljölagen 3Kap 2§). Innebär arbetsuppgift påtaglig risk för våld eller hot får den inte utföras som ensamarbete. Vad som gäller vid ensamarbete preciseras i föreskriften Ensamarbete (AFS 1982:3).

 

Arbetsmiljölagen i sin helhet

Läs även:

Föreskriften om Våld och hot i arbetsmiljön i korthet

Föreskriften om Ensamarbete i korthet

Föreskriften om Första hjälpen och krisstöd i korthet

Redigera
Share Dela