BTH:s arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöpolicy för Blekinge Tekniska Högskola 

Beslut i högskolestyrelsen 131210 § 91

Arbetsmiljöpolicy - en naturlig del av BTH:s verksamhet

Blekinge Tekniska Högskola skall vara en attraktiv högskola både som arbetsplats och ur studiesynpunkt.


Arbetsmiljöarbetet måste därför ses som en naturlig del av BTH:s verksamhet. Ansvaret för arbetsmiljön ligger ute i organisationen, på institutioner och arbetsenheter, och ska vara en självklar del av varje chefs totalansvar för verksamheten.


Att skapa en arbetsmiljö, som är bra ur både psykisk, social och fysisk synvinkel och som minimerar antalet arbetsskador, är av strategisk betydelse för BTH:s verksamhet och framtida utvecklingsmöjligheter.


En god arbetsmiljö är en förutsättning för möjligheten att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare, hålla en hög arbetsmotivation hos anställda och studenter samt hålla nere sjukfrånvaron, antalet arbetsskador och avbrutna studier. Det är därför viktigt, att chefer, övriga medarbetare och studenter är engagerade i arbetsmiljöarbetet. I det dagliga arbetet ska varje anställd visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Det ankommer därför på var och en, att inte bara följa regler och instruktioner utan också vara uppmärksam på eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö.


Inför beslut om större investeringar, ny- eller ombyggnader eller andra större förändringar i verksamheten ska arbetsmiljö- och miljöfrågorna diskuteras. Eventuella konsekvenser av olika beslut ur arbetsmiljösynpunkt ska därvid belysas.


Det ligger i BTH:s intresse, att så mycket som möjligt av det löpande arbetsmiljöarbetet blir en naturlig del av den ordinarie verksamheten.


Arbetsmiljöfrågorna måste därför lyftas fram i budgetarbetet. Prefekter och enhetschefer har således en central roll vid behandlingen av dessa frågor. De har inom sina befogenheter ansvaret för skapandet av en god arbetsmiljö på institutionen respektive arbetsenheten. Det är därför väsentligt, att de får allt rimligt stöd för att kunna fullgöra dessa arbetsuppgifter.


Inom BTH står idag kvalitetsfrågorna i centrum. Upprätthållandet av en god kompetens i såväl grundutbildning, forskning som administration är därför en central arbetsmiljöfråga.

Redigera
Share Dela