Anställning och introduktion

Arbetsuppgifter och arbetstidsregler för minderåriga

Under 13 år

Grundregeln är att den som är under 13 år inte får arbeta. Förbudet gäller inte lättare sysslor, som plantering eller frukt- och bärplockning i ett jordbruk som drivs av någon i familjen. Viss försäljning - som jultidningar - är också tillåten. Kravet är att den minderårige själv ska kunna bestämma tiden, platsen och hur mycket han/hon vill arbeta.

13 - 15 år

Minderåriga får arbeta med lättare arbetsuppgifter som t ex:

 • Enkelt kontorsarbete
 • Lättare arbete i affär som att plocka upp och märka varor men inte med arbete som innebär tunga lyft eller arbete i kassa
 • Lättare restaurangarbete som brickplockning
 • Lättare trädgårdsarbete
 • Paketering (men inte av tunga föremål)

En handledare skall vara utsedd på arbetsplatsen.

Den som går i grundskolan och är 13-15 år får arbeta högst 2 timmar per dag under en skoldag och högst 7 timmar per dag under en skolfri dag. Veckoarbetstiden får inte överskrida 12 timmar. Arbetstiden ska ligga mellan 06 och 20 och det skall vara minst 14 timmars sammanhängande nattvila, samt 36 timmars sammanhängande veckovila.

Vid feriearbete på sommaren skall den som är 13-15 år hinna med att vara ledig minst 4 veckor i sträck under sommaren. I övrigt gäller följande vid feriearbete:

 • Den som är 13-14 får arbeta högst 7 timmar per dag och högst 35 timmar i veckan
 • Den som har fyllt 15 år får arbeta högst 8 timmar per dag och högst 40 timmar i veckan
 • Den som är 13-15 får inte arbeta mellan 20 och 06
 • 13-15 åringen ska ha minst 30 minuters rast, om arbetsdagen är längre än 4.5 timme
 • 13-15 åringen ska ha 14 timmar ledigt för nattvila och 36 timmars sammanhängande vila varje vecka. Veckovilan skall helst vara på helgerna

16 - 17 år

Den som är 16-17 år får ha ett normalt och ofarligt arbete men får inte ha arbetsuppgifter som bedöms vara riskfyllda. Riskfyllda arbetsuppgifter finns inom:

 • Bergarbete
 • Arbete med rasrisk
 • Arbete på hög höjd
 • Lastning och lossning av fartyg
 • Vårdarbete
 • Våldsfarligt arbete
 • Arbete med djur
 • Arbete med traktorer, motorredskap, fordon
 • Arbete med maskinellt drivna lyftanordningar, linbanor och transportörer
 • Arbete med maskinellt drivna tekniska anordningar, verktyg
 • Tillsyns-, underhålls- och reparationsarbete
 • Arbete med farliga ämnen
 • Starkt styrt arbete

En komplett lista med fler exempel och förtydliganden finns i AFS 1996:01, bilaga 1.

En handledare skall vara utsedd på arbetsplatsen.

Arbetstidsreglerna är desamma oberoende om den minderårige arbetar under terminerna i gymnasieskolan eller om det är under ferieperioden. Eftersom gymnasiet är frivilligt förväntas den minderårige själv se till att arbetet inte går ut över studierna.

 • Den som är 16-17 år får arbeta högst 8 timmar per dag och högst 40 timmar i veckan, men får inte arbeta mellan klockan 22 och 06 eller mellan 23 och 07.
 • Om arbetsdagen är längre än 4½ timme skall det vara minst 30 minuters rast.
 • En minderårig skall ha minst 12 timmar ledigt för nattvila och 36 timmar sammanhängande vila varje vecka.

Heltidsarbete

Den som är under 16 år får inte arbeta heltid. Under det kalenderår som den minderårige fyller 16 får denne börja arbeta heltid men för att få göra detta måste skolplikten vara fullgjord.

Prao och APU

För den som gör Prao gäller inte arbetstidsreglerna. Skolan har ett ansvar att se till att eleverna får lämpliga raster och arbetstider då de är ute på Prao.

För elever på gymnasieprogram som har arbetsplatsförlagd utbildning (APU) ska den arbetstid som gäller för arbetsplatsen också gälla för eleven.

Redigera
Share Dela