Arbetsanpassning och rehabilitering

Rehabiliteringsprocessen

Närmaste chef kallar till ett personligt samtal

Föreligger rehabiliteringsbehov? Kalla till samtal

Chefen ska utreda rehabiliteringsbehov och ansvarar för att en utredning alltid genomförs när medarbetaren:

- På grund av sjukskrivning varit frånvarande från arbetet mer än 14 dagar i följd.

- Varit frånvarande på grund av sjukdom vid mer än tre tilfällen under en sexmånadersperiod.

Syftet med utredningen är att identifiera de åtgärder som behövs för att medarbetaren ska kunna återgå i ordinarie arbete. 

Vid en utredning ska blanketten Handlingsplan - förslag till rehabiliteringsåtgärder användas. Vid uppföljningsmöten ska blanketten Uppföljning av handlingsplan användas. Chefen ska ha regelbunden kontakt med medarbetaren. Hur ofta man anser regelbunden kontakt är får chef och medarbetare komma överens om. Medarbetare som är sjukskrivna ska bjudas in till viktiga personalmöten och andra aktiviteter. Information som är viktig för den andställde att ta del av ska även skickas hem till personen.

Blankett -Handlingsplan - förslag till rehabiliteringsåtgärder

Blankett - Uppföljning av handlingsplan

Sekretess

För den som deltar i rehabiliteringsverksamhet gäller tystnadsplikt enligt sekretesslagen. Personer som arbetar med rehabilitering bör få all den information som behövs för uppgiften. Mottagandet av information sker med ansvar som följer av tystnadsplikten. Det är viktigt att informationsutbytet beträffande enskilds personliga förhållanden bara får avse uppgifter som har betydelse för det problem som skall lösas. Handlingar ska förvaras inlåsta.

Hjälp eller stöd

Personalhandläggarna på personalavdelningen är en resurs som bör användas vid utredningar som konsultativt sötd och deltagande vid rehabiliteringsmöten. Företagshälsovården har kunskaper och erfarenheter som kan vara en tillgång vid en utredning. Fackliga representanter och skyddsombud kan också vara en resurs i detta arbete och det är medarbetaren själv som avgör om han/hon vill att en facklig representant ska delta.

Redigera
Share Dela