Första hjälpen och krisstöd

Föreskriften "Första hjälpen och krisstöd" i korthet

Arbetsgivarens skyldighet när det gäller första hjälpen vid olycksfall återfinns i Arbetsmilölagen, AML 2 kap 8§ och preciseras i föreskriften Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7).

Föreskriften syftar till att säkerställa att behovet av första hjälpen inventeras, att åtgärder planeras, att eventuella behov av materiella, personella och kunskapsmässiga resurser analyseras och tillgodoses samt att en handlingsberedskap etableras.

Med första hjälpen avses i denna föreskrift:

  1. de hjälpåtgärder som vid olycksfall och akut sjukdom omedelbart måste vidtas på plats för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner eller hindra vidare skadeutveckling,
  2. de åtgärder i form av ögonspolning, nödduschning som måste vidtas för att hindra vidare  skada efter stänk, översköljning e dyl samt 
  3. de åtgärder som behöver vidtas för att så snabbt som möjligt få den skadade eller sjuke under medicinsk vård.

Med krisstöd avses det psykiska och sociala omhändertagande som behöver vidtas i samband med olyckor, akuta krissituationer och liknande allvarliga händelser som kan utlösa krisreaktioner.

Behovet av ovanstående skall bedömas utifrån de olycksfalls- och hälsorisker som kan tänkas uppstå på arbetsplatsen. Ett erforderligt antal personer skall utses och utbildas och arbetstagarna skall informeras om hur första hjälpen är organiserad på arbetsplatsen. Åtgärder skall vidtas för att kunskaper och färdigheter i första hjälpen hålls aktuella.

På lämpliga ställen skall finnas anslag med uppgift om:

  1. var utrustning för första hjälpen finns (utrustningen skall vara varselmärkt med skylt och lätt att komma åt)
  2. vilka personer som kan ge första hjälpen
  3. telefonnummer till utryckningsfordon och taxi
  4. adress och om det behövs färdbeskrivning till arbetsstället

Föreskriften - Första hjälpen och krisstöd - i sin helhet

Redigera
Share Dela