Kränkande särbehandling

Föreskriften om Kränkande särbehandling i arbetslivet i korthet

Föreskriften "Kränkande särbehandling i arbetslivet" (AFS 1993:17) behandlar det som i andra sammanhang brukar benämnas vuxenmobbing, psykiskt våld, social utstötning, trakasserier (även sexuella) mm. Föreskriften benämner detta klandervärda beteenden och sammanfattar det under begreppet kränkande särbehandling. Föreskriften "Kränkande särbehandling i arbetslivet", AFS 1993:17

Föreskriften inleds med en definition:

"Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap".

Ordet kränkning är ibland lätt att ta till när man är förorättad. I föreskriftens kommentarer förtydligas det med att föreskriften inte syftar på enstaka tillsägelser, tillfälliga meningsmotsättningar, konflikter och problem i samarbetsrelationerna i största allmänhet. Dessa situationer skall ses som normala och naturliga företeelser på en arbetsplats. Kränkande särbehandling föreligger först när personkonflikter förlorar sin prägel av ömsesidighet och när respekt för människors rätt till personlig integritet glider över till icke etiska handlingar samt när detta på ett riskfyllt sätt drabbar enskilda arbetstagare.

Kraven på arbetsgivaren enligt föreskriften är att denne organiserar arbetet så att kränkande särbehandling så långt som möjligt förebyggs. Vad som åsyftas är i korthet att skapa en god arbetsplats. Det som särskilt poängteras är t ex

  • en god introduktion så att en nyanställd på ett bra sätt kommer in i verksamheten. Det är också viktigt att tydligt klargöra för den nyanställde vilka regler som gäller på arbetsplatsen.
  • regelbundna informations- och arbetsplatsträffar
  • ge anställda möjlighet till delaktighet och inflytande
  • eftersträva att arbetsuppgifter har innehåll och mening och att den anställdes kapacitet och kunnande tas tillvara
  • möjlighet till kompetensutveckling och vidareutveckling i arbetet.

Vidare står i föreskriften att arbetsgivaren skall klargöra att kränkande särbehandling inte kan accepteras. (Det bör således finnas en policy som är känd på arbetsplatsen). Det skall finnas rutiner för att på ett tidigt stadium fånga upp signaler och åtgärda sådana otillfredsställande arbetsförhållanden, problem i arbetetsorganisation eller missförhållanden i arbetet som kan leda till kränkande särbehandling. 

Arbetstagare som utsätts för kränkande särbehandling skall snabbt få hjälp och stöd.

Föreskriften om Kränkande särbehandling i arbetslivet i sin helhet

Redigera
Share Dela