Anställning och introduktion

Lag och föreskrift om minderåriga i korthet

Den som inte fyllt 18 år är i detta sammanhang minderårig. Den generella regeln är att arbetsmiljölagen också gäller för den minderårige med det tillägget att den minderårige inte får arbeta under sådana förhållanden att det kan vara skadligt för den fysiska och psykiska utvecklingen och mognaden, Arbetsmiljölagen, 5 kapitlet. Det får ej heller påverka skolgången negativt om den minderårige inte fullgjort sin skolplikt. Arbetsmiljölagen, 5 kapitlet.

Utgångsläget är att den minderårige inte som arbetstagare eller på annat sätt får anlitas till eller utföra arbete före det kalenderår under vilket den minderårige fyller sexton år och inte heller innan den minderårige fullgjort sin skolplikt.

Det är dock tillåtet för en minderårig som fyllt 13 år att anlitas till eller utföra lätt arbete av ett sådant slag att det inte inverkar skadligt på den minderåriges hälsa, utveckling eller skolgång.

I föreskriften Mindreåriga, AFS 1996:01 görs en precisering av de grundregler som lagen anger ovan. Preciseringen beskriver vad som är tillåtet respektive förbjudet för det åldersintervall som den minderårige befinner sig i.

Arbetsmiljölagen i sin helhet
Föreskriften Minderåriga i sin helhet AFS 1996:01

Redigera
Share Dela