Arbetsanpassning och rehabilitering

Rehabiliteringspolicy

Blekinge Tekniska Högskola har som arbetsgivare ansvar för att ett aktivt rehabiliterings- och anpassningsarbete bedrivs. Detta är en av grundpelarna för att upprätta en god och hälsosam arbetsmiljö. För att uppnå ett bra resultat med rehabiliteringen är det mycket viktigt att ansvarig chef på ett tidigt stadium ingriper genom att följa upp oroväckande sjukfrånvaro och andra varnande signaler.

Varje rehabiliteringsprocess är unik och måste hanteras med ett flexibelt förhållningssätt. Det är dock viktigt att alla anställda som berörs av en rehabiliteringsprocess ges en bra plattform. Denna plattform består av ett aktivt ledarskap, en tydlig rollfördelning och en grundläggande struktur för rehabiliteringsprocessen.

För att rehabiliteringsprocessen skall ges bästa förutsättningar krävs att samtliga inblandade parter samverkar, att den enskilde individen aktivt deltar i planeringen och att rehabiliteringsarbetet präglas av en helhetssyn på individen.

De regler som styr rehabiliterings- och anpassningsarbetet finns i Arbetsmiljölagen, Lag om allmän försäkring, Arbetsmiljöverkets föreskrifter 1994:1 och 2001:1 Arbetsanpassning och rehabilitering.

Rehabiliteringsarbetet ska vara en naturlig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet vid BTH och ska verka för att:

  • Förhindra skador och sjukdom på grund av arbete.
  • Minska sjukfrånvaron och begränsa förtida avgång i arbetet
  • Främja förebyggande hälsoarbete
  • Öka de anställdas delaktighet, utveckling och inflytande i arbetet

Åtgärder för rehabilitering och arbetsanpassning finansieras av respektive sektion/enhet.

Redigera
Share Dela