Anställning och introduktion

Våra rutiner vid anställning av minderåriga

Barn och ungdomar har inte samma fysiska och psykiska förutsättningar som vuxna för att klara vissa arbetsuppgifter. Därför finns det särskilda regler för både arbetstider och arbetsuppgifter. Dessa gäller vid anställning, men också vid Prao och praktik under yrkesutbildning. De gäller också för den som anlitar någon under 18 år till en arbetsuppgift utan betalning och ideella organisationer som anlitar minderåriga till försäljning av t ex kokosbollar, tidningar eller till städning.

Förbjudna arbetsuppgifter för minderåriga

Det finns arbetsuppgifter som aldrig får utföras av någon som är under 18 år. Förbudet gäller bland annat:

 • Dykeriarbete
 • Arbete med risk för eller misstanke om blodsmitta
 • Arbete i lokal där mikroorganismer används (skyddsklass 3 eller 4)
 • Cancerforskning med vetenskapliga försök
 • Arbeten och exponeringar som kräver särskilda tillstånd från arbetsmiljöverket

En komplett lista finns i AFS 1996:01, bilaga 2.

Riskfyllda arbetsuppgifter

Det finns också arbetsuppgifter som kan vara riskfyllda och som bara i undantagsfall får utföras av någon som är under 18 år. Arbetsuppgifterna finns bland annat inom:

 • Bergarbete
 • Arbete med rasrisk
 • Arbete på hög höjd
 • Lastning och lossning av fartyg
 • Vårdarbete
 • Våldsfarligt arbete
 • Arbete med djur
 • Arbete med traktorer, motorredskap, fordon
 • Arbete med maskinellt drivna lyftanordningar, linbanor och transportörer
 • Arbete med maskinellt drivna tekniska anordningar, verktyg
 • Tillsyns-, underhålls- och reparationsarbete
 • Arbete med farliga ämnen
 • Starkt styrt arbete

En komplett lista med fler exempel och förtydliganden finns i AFS 1996:01, bilaga 1.

Undantag

Förbudet mot riskfyllda arbetsuppgifter gäller inte om:

 • Arbetsuppgifterna utförs i samband med undervisning under lärares ledning och i särskild undervisningslokal.
 • Arbetsuppgifterna ingår i en elevs yrkesutbildning och sker under direkt ledning av särskilt utsedd instruktör eller om eleven redan har godkänd utbildning för arbetsuppgiften.

Introduktion och instruktioner

Den som är under 18 år saknar djupare erfarenhet från arbetslivet. Därför har de heller inte samma möjlighet att bedöma risker och konsekvenser av olika handlingar. Information och instruktioner måste anpassas till ålder och mognad och den som svarar för introduktion och handledning måste försäkra sig om att den minderåriga tagit till sig och förstått instruktionerna.

Skyddsombud

Om det finns skyddsombud på arbetsplatsen skall denne få reda på vilka arbetsuppgifter en minderårig skall utföra. För yngre minderåriga ska också föräldrarna (vårdnadshavarna) få information vilka arbetsmiljöåtgärder som gäller.

Arbetstidsregler

Skolan går före arbetet för den som är under 18 år. Det är tillåtet att arbeta under terminstid, på kvällar och helger, men det får inte påverka skolarbetet. För de som går i grundskolan krävs därför tillåtelse från både föräldrar (vårdnadshavare) och rektor för att få arbeta under skolveckan.

Det finns olika arbetstidsregler för olika åldrar. Dessa kan återfinnas i föreskriften Minderåriga (AFS 1996:01) samt i avsnittet Arbetsuppgifter och arbetstidsregler för minderåriga.

Redigera
Share Dela