Förändringar, inköp och om-/nybyggnad

Våra rutiner och checklista vid inköp

Vår Arbetsmiljöpolicy och Miljöpolicy bör beaktas i samband med inköp av utrustning. Vid större inköp och i samband med upphandling bör samverkan ske med skyddsombud. Företagshälsovården är en resurs vid bedömningen av arbetsmiljökraven.

Frågor att beakta vid inköp:

 • Vilka tidigare erfarenheter finns?
 • Vilket användningsområde skall utrustningen ha?
 • Hur ofta skall utrustningen användas?
 • Vilka skall använda utrustningen (utbildnings- och instruktionskrav?
 • Vilka hälso- och säkerhetsrisker kan tänkas uppstå under driftsförhållanden (buller, värme, strålning, luftföroreningar, arbetsställningar, säkerhet mot olycksfall, brandrisk mm)?
 • Finns jämförelser med hälso- och säkerhetsrisker hos motsvarande utrustning från andra tillverkare?
 • Finns instruktioner för installation, drift och underhåll?
 • Är utrustningen åtkomlig och lätt att underhålla?
 • Finns det krav på CE-märkning? Finns det i så fall en dokumentation som intygar överensstämmelse med kraven för CE-märkning?
 • Har hänsyn tagits till ekologiska aspekter (avfallshantering, energiförbrukning, livscykelanalys mm)?

Frågor att beakta vid inköp av kemiska produkter:

 • Finns korrekt varuinformationsblad?
 • Måste speciella hanteringsinstruktioner eller skyddsåtgärder till för att det kemiska ämnet/produkten ska kunna användas på ett säkert sätt?
 • Skapar det kemiska ämnet/produkten utsläpp som måste åtgärdas?
 • Ställs speciella krav för omhändertagande av avfallet?
 • Behöver ämnet/produkten föras in i förteckningen över kemikalier?

Huvudprincipen är att välja den produkt som har minst påverkan på miljön och arbetsmiljön.

Redigera
Share Dela