Undersökning och riskbedömning

Sammanställning och riskbedömning

Sammanställning

De resultat, slutsatser, statistikunderlag mm som har tagits fram bör på ett överskådligt sätt sammanställas på blanketten riskbedömning och handlingsplan så att en bedömning av risker kan göras. Sammanställningen utgör då ett underlag som arbetsgivaren tillsammans med arbetstagarna och skyddsombudet skall gå igenom och bedöma vad som behöver åtgärdas/förändras.

Riskbedömning

Risk i detta sammanhang innebär att det finns en sannolikhet för att ohälsa eller olycksfall i arbetet kan uppstå. Hur allvarlig risken är måste avgöras från fall till fall. Bedömningen av risken görs i första hand utifrån de erfarenheter som finns i verksamheten. De görs då av chefen/arbetsledare tillsammans med arbetstagarna och skyddsombudet. Vid komplicerade bedömningar eller där specifik kunskap saknas är det lämpligt att rådgöra med företagshälsovården.

Arbetsmiljöverkets regler kan ge viktig information när risker skall kartläggas och bedömas.

Arbetsgivaren skall omedelbart eller så snart det är praktiskt möjligt genomföra de åtgärder som behövs med anledning av det som framkommer vid riskbedömningen. De åtgärder som inte vidtas omedelbart, dvs samma dag eller någon av de närmaste dagarna, skall föras in i en skriftlig handlingsplan. I planen skall anges när åtgärderna skall vara genomförda och vem som skall se till att åtgärderna genomförs. Genomförda åtgärder skall följas upp.

Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt. I riskbedömningen skall anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte.

Oenighet

Det kan ibland råda osäkerhet eller oenighet om det föreligger risk eller inte. Flera omständigheter samverkar vanligen när det skapas risker i arbetet. Hänsyn skall tas till att att det finns individuella skillnader. Det som av vissa inte uppfattas som en risk över huvud taget kan upplevas som mycket ohälsosamt av andra. Det är då nödvändigt att skilja på att förebygga ohälsa och olycksfall för en enskild medarbetare och åtgärder som vidtas för en hel grupp anställda. I det senare fallet bör åtgärderna föras in i en handlingsplan medan det för den enskilde handlar om att hitta individuella lösningar.

Vid osäkerhet när det gäller att bedöma och värdera risken och behovet av åtgärder och att skilja på allmänna och individuella åtgärder är det lämpligt att rådgöra med företagshälsovården.

Det kan också uppstå oenighet vid bedömningen. Oenigheten kan bestå i att chefen/arbetsledaren och arbetstagarna inte kan enas om en gemensam bedömning av riskerna. Rådgör då med företagshälsovården, personalavdelningen, den fackliga organisationen eller annan utomstående. Det är också möjligt att kontakta Arbetsmiljöinspektionen för att få vägledning. Arbetsmiljölagens grundläggande krav är att det skall ske en samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Därmed förutsätts att bägge parter försöker att komma överens.

Om det inte är möjligt att komma överens kan arbetsgivaren eller skyddsombudet kontakta Arbetsmiljöinspektionen som då får bedöma om arbetsgivaren skall vidta någon åtgärd eller ej. Skyddsombudet har rättighet att begära att Arbetsmiljöinspektionen tar ställning i en arbetsmiljöfråga Arbetsmiljölagen 6 Kap 6a§.

Både när det gäller osäkerhet eller oenighet bör bedömningen av risken till slut leda fram till ett ställningstagande om det finns ett behov av åtgärd eller inte.

Redigera
Share Dela