Arbetsanpassning och rehabilitering

Sjukfrånvaro och sjukvårdsförmåner

Anställda omfattas av såväl lagar som kollektivavtal. Enligt lag om sjuklön utgår sjuklön från arbetsgivaren under de första 14 dagarna under en sjukperiod (inkl karensdag), därefter utgår sjukpenning från försäkringskassan. Sjuklönelagen omfattar samtliga tillsvidare anställda samt arbetstagare med tidsbegränsad anställning om minst en månad.

Arbetstagarens rätt till sjuklön gäller fr o m första anställningsdagen. Även den som anställs för kortare tid än en månad har rätt till sjuklön förutsatt att sammanlagt 14 dagars anställning kan tillgodoräknas under månaden.

För arbetstagare som är anställda vid Högskolan gäller även ALFA-avtalet. Avtalet innehåller bl a bestämmelser om sjukavdrag vid sjukdom. ALFA-avtalet

SJUKANMÄLAN

När Du blir sjuk anmäler Du detta snarast till Din institution/ enhet. Förvaltningens personal anmäler sin sjukdom direkt till personalavdelningen.

Vid mer än 7 dagars frånvaro i följd krävs läkarintyg. Behåll originalet och skicka kopian till personalavdelningen. Originalet behåller Du för att lämna till försäkringskassan om Din sjukskrivning ev skulle överstiga 14 dagar. Efter 14 dagars sjukdom skickar arbetsgivaren anmälan till försäkringskassan.

Är Du sjuk längre än 14 dagar får Du fr o m den 15:e dagen sjukpenning utbetald från försäkringskassan. Det är arbetsgivarens skyldighet att rapportera till försäkringskassan om förlängd sjukskrivning för den anställde. Det är därför viktigt att Du som anställd snarast rapporterar in en sådan förlängning av Din sjukskrivning så att Din ersättning från försäkringskassan utbetalas utan dröjsmål.  

FRISKANMÄLAN

Vid återgång till arbetet efter sjukdom fyller Du i blanketten "sjukförsäkran" som Du även finner under Internt, personal, blanketter. Sänd blanketten till Högskolans personalavdelning.

SJUKLÖN

Arbetsgivaren betalar sjuklön de första 14 dagarna av varje sjukdomsperiod.
Dag 1.** 0 % av lönen = karensdagen
Dag 2-14. 80 % av lönen

Därefter kommer huvuddelen av ersättningen från försäkringskassan, som i sina beräkningar utgår från den inkomstuppgift Du lämnat till försäkringskassan. För arbetsgivaren återstår att betala sjuklön efter särskilda regler enligt Allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA)

** Dag 1, dvs anmälningsdagen (karensdagen), måste alltid vara en arbetsdag. Går Du hem under en arbetsdag p.g.a. sjukdom får Du avdrag för den del av dagen Du är borta, dock rundat till 0.25, 0.50 eller 0.75 procent. Om Du insjuknar igen inom fem dagar efter en sjukdomsperiod ansluter nya perioden direkt till den föregående.

Under en tolvmånadersperiod kan man få högst 10 karensdagar.
Det är inte möjligt att byta ut karensdagen mot semester (eller kompensationsledigt) eftersom semesterledighet är avsedd för vila och rekreation.

SJUKVÅRDSERSÄTTNING

Kostnader för läkemedel som är receptbelagda ersätts för den del som omfattas av högkostnadsskyddet. En förutsättning för att kostnader för läkemedel skall ersättas är att giltigt läkemedels- kvitto visas upp. Det åligger arbetstagaren att styrka sina kostnader.

Sjukhusvård ersätts av Högskolan med högst 70 kr/för varje vårddag.

Redigera
Share Dela