Skyddskommittén

Skyddskommitténs uppgifter och sammansättning 

Skyddskommitténs uppgifter

Utdrag ur BTH's Plan för Arbetsmiljöarbete (R070(09)

Skyddskommittén är ett organ för samverkan i arbetsmiljöfrågor mellan arbetstagare, arbetsgivare och studenter.

Skyddskommitténs sammansättning: Se gällande organisationsplan fastställd genom beslut i högskolestyrelsen. (se även nedan)

Skyddskommittén sammanträder minst fyra gånger per år.
Skyddskommittén ska aktivt

 • följa utvecklingen på arbetsmiljöområdet, utarbeta förslag till arbetsmiljöpolicy samt verka för tillfredsställande arbetsmiljö vid BTH.
 • fastställa rutiner för Systematiska arbetsmiljöarbete.
 • övervaka att Systematiska arbetsmiljöarbete bedrivs.
 • tillse att riskinventering och tillbudsrapportering bedrivs avseende såväl fysisk som psykisk arbetsmiljö och tillse att resultatet av detta arbete omsatts i handlingsplaner.
 • ge riktlinjer i frågor rörande
   
  • arbetsställets indelning i skyddsområden.
  • antalet skyddsombud och huvudskyddsombud.
  • planering av utbildning i arbetsmiljöfrågor.
  • skyddskommitténs organisation.
  • skyddsombudens uppgifter.
    
 • behandla frågor rörande
   
  • planering av nya och ändrade lokaler, tekniska anordningar mm - riskbedömning 2 och 3 SAM
  • information i arbetsmiljöfrågor.
  • företagshälsovård och rehabiliteringsverksamhet

Utseende av skyddsombud och ledamöter i skyddskommittén

Personalorganisationerna utser gemensamt skyddsombud samt ytterligare ledamöter i skyddskommittén.

Studentkåren utser studentskyddsombud tillika ledamot i skyddskommittén.

Ställföreträdare/suppleant ska utses för skyddsombud/ledamot i skyddskommittén.

Redigera
Share Dela