BTH:s arbetsmiljöarbete

Ansvar och uppgiftsfördelning

Skyddsombuds och studentskyddsombuds arbetsuppgift

Skyddsombudets uppgifter

Utdrag ur BTH's Plan för Arbetsmiljöarbete (R012(05)

Skyddsombudet ska verka för tillfredsställande arbetsmiljöförhållanden.

Skyddsombudet ska

 • vara ledamot i skyddskommittén.
 • i samråd med ordföranden bereda ärenden till skyddskommittén.
 • stimulera arbetskamraterna att aktivt engagera sig i arbetsmiljöarbetet.
 • inom sitt skyddsområde vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall.
 • bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven på Systematiska arbetsmiljöarbetet.
 • delta vid upprättandet av handlingsplaner.
 • delta vid planeringen av nya eller ändrade lokaler, tekniska förändringar, ändrade arbetsprocesser mm.
 • delta vid genomförandet av undersökningar, utredningar min som rör arbetsmiljön, tex. arbetsmiljökartläggningar, arbetsskadeutredningar och besök av arbetsmiljöinspektionen.

Skyddsombud, liksom ledamot i skyddskommitté, får inte röja uppgift om enskilds personliga förhållanden eller dylikt. Skyddsombudet har rätt att ta den tid som behövs för uppdraget. Skyddsombudet har också rätt till den information, som behövs för fullgörandet av uppdraget.

Studentskyddsombudets uppgifter

Studentskyddsombudet företräder studenterna i arbetsmiljöfrågor.

Studentskyddsombudet ska

 • vara ledamot i skyddskommittén.
 • meddela brister i arbets- och studiemiljön och verka för att de snarast åtgärdas.
 • delta i planeringen av sådana frågor, som direkt påverkar studenternas arbetsmiljö.
 • till sektion/enhetschef framföra förslag till åtgärder, som kan förbättra arbetsmiljön.

Studentskyddsombud, som på grund av arbetsmiljöuppdrag, otillfredsställande kan genomföra sina studier har rätt att begära extra lärarhjälp. Bedömning av behov av extra lärarhjälp ska ske i varje enskilt fall.

Indelning i skyddsområden

Det organisatoriska område där ett skyddsombud ska verka kallas skyddsområde.

BTH är indelad i följande skyddsområden:

 • BTH:s lokaler i Karlskrona
 • BTH:s lokaler i Ronneby
 • BTH:s lokaler i Karlshamn

Ritningar

Campus Gräsvik (PDF)
Soft Center II-VIII (PDF)
Campus Karlshamn (PDF)

 

Redigera
Share Dela