Regler för arbetsmiljöarbetet vid BTH


 Regler för arbetsmiljöarbetet vid BTH (R016/14)

1.1 Systematiskt arbetsmiljöprogram för BTH

Systematiskt arbetsmiljöarbete är en del i arbetsprocessen för att förbättra arbetsmiljön.

Arbetsgivaren ska fastställa en arbetsmiljöpolicy med viljeinriktning, mål och medel för det långsiktiga arbetet med verksamhetens arbetsmiljö.

- Arbetsgivaren ska undersöka, genomföra, planera, leda och kontrollera att lagens krav på god arbetsmiljö upprätthålls.

-  Arbetsgivaren ska fördela arbetsuppgifter, resurser och befogenheter samt svara för att tillräckliga kunskaper finns så att ohälsa och olycksfall förebyggs.

- Introduktion, information och utbildning ska anpassas till den enskilde medarbetaren.

- Risker och brister ska fortlöpande kartläggas (riskinventering) och dokumenteras.

- Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska inordnas i verksamheten och utgå från en helhetssyn samt genomföras i samarbete med arbetstagarna och de studerande.

- En plan för det systematiska arbetsmiljöarbetet ska finnas samt revideras årligen.

 

Redigera
Share Dela