Arbetsanpassning och rehabilitering

Rehabiliteringsprocessen

Upprätta handlingsplan, genomför och följ upp beslutade ÅTgärder

Utifrån den medicinska diagnosen och diskussionen på rehabiliteringsmötet lägger man tillsammans upp en handlingsplan (Del 2 i rehabiliteringsutredningen) för återgång i arbetet inom den egna verksamheten.

Vilka åtgärder som skall vidtas dokumenteras i handlingsplanen, tydligt angivna och tidsbestämda. Exempel på åtgärder som kan föreslås är arbetsträning/arbetsprövning, studie och yrkesvägledning, funktionsbedömning, samtalsstöd och arbetshjälpmedel. Före genomförandet skall försäkringskassan godkänna planeringen. När anställda deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering, som arbetsträning, arbetsprövning, har den anställde rätt till rehabiliteringsersättning.

Vid uppföljningsmöten kan korrigeringar göras om så behövs. Handlingsplanen bör vara avslutad inom ett år. Om arbetstagaren, utan godtagbara skäl, inte medverkar i sin rehabilitering eller avbryter rehabiliteringen i förtid anses rehabiliteringen vara avslutad. Exempel på att arbetstagaren inte medverkar kan vara att hon/han inte kommer till möte, vägrar gå till företagshälsovården eller avbryter arbetsträningen. Arbetsledaren dokumenterar och kontaktar Personalavdelningen.

Rehabiliteringen avslutas

Rehabiliteringen skall avslutas på ett formellt sätt. Detta görs lämpligen vid ett möte där arbetsgivarens representant tillsammans med övriga berörda parter går igenom vilka åtgärder som vidtagits under rehabiliteringsutredningen samt redogör för hur dessa utfallit och vilken arbetsförmåga arbetstagaren har. Därefter förklarar chefen rehabiliteringsutredningen vara avslutad. Detta dokumenteras i rehabiliteringsutredningen del 2:2 tillsammans med beskrivning av alla åtgärder som vidtagits.

Redigera
Share Dela