Arbetsskador och tillbud

Utreda orsaker och vidta åtgärder

När chefen fått kännedom om att en arbetsskada (eller ett tillbud) inträffat skall denne ta initiativet till att en utredning genomförs. Utredningen skall göras i samråd med den skadade och skyddsombudet.

Vid arbetsolyckor och tillbud skall det händelseförlopp som ledde fram till olyckan eller tillbudet gås igenom noggrant. Vid arbetssjukdom är det inte säkert att det finns någon enskild händelse som orsakat sjukdomen utan det kan vara resultatet av ett flertal situationer som lett fram till att sjukdomen visat sig. Försök att gemensamt bedöma vilka faktorer som kan ha påverkat eller lett till arbetsskadan.

Orsakerna kan sökas inom flera områden. Det kan röra sig om brister i utrustning, material, skyddsanordningar, säkerhetsföreskrifter, bristande efterlevnad av rutiner, bristande utbildning eller erfarenhet för arbetsuppgiften, tillfällig ouppmärksamhet, otillåtna arbetsmetoder, långvarig ensidig belastning, olämpliga arbetsställningar, planeringsbrister, oklarheter i arbetsfördelning, långvarig psykisk påfrestning mm..

Riskbedömning

När detta är gjort är nästa steg att dra erfarenheter av det inträffade och ta fram åtgärder för att förhindra liknande händelser. Det bör också göras en riskbedömning. Den kan bestå i att värdera sannolikheten av att tillbudet/olyckan kan upprepas och hur stor skadan blir om detta händer igen. Riskbedömningen skall skrivas ned och de åtgärder som beslutas med anledning av riskbedömningen skall genomföras omedelbart. Om detta inte är möjligt skall åtgärderna tidsplaneras och föras in i arbetsplatsens handlingsplan.

Företagshälsovården kan vara ett stöd vid utredningen.

Redigera
Share Dela