Arbetsanpassning och rehabilitering

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen?

Varför tidig och aktiv rehabilitering?

Motivationen hos individen att komma tillbaka är högst i början av sjukskrivningen. Möjligheten för god rehabilitering är högst under de tre första månaderna i sjukskrivningen. Sjukskrivningens negativa effekter för individen, såsom passivisering, sjukrollsfixering, psykosociala problem och utslagning motverkas. Sjukskrivningens negativa effekter för verksamheten såsom störningar i verksamheten, försämrad ekonomi, ökad administration mm motverkas.

Vem gör vad i rehabiliteringsprocessen?

Medarbetaren

 • Varje individ har ett personligt ansvar för sin hälsa och för att aktivt arbeta för att minimera riskerna för sjukdom.
 • Sjukanmälan första dagen.
 • Läkarintyg fr o m 8:e dagen.
 • Kontakt med arbetsplatsen.
 • Lämna relevant information.
 • Aktivt delta i rehabiliteringen.
 • Kontakt med fackligt ombud om så önskas.

Chefen

 • Uppmärksamma tidiga signaler som kan leda till problem med arbetsrelaterad ohälsa.
 • Kontinuerlig kontakt med den sjuke.
 • Kontakter med företagshälsovården och försäkringskassan.
 • Rehabiliteringsutredning.
 • Möjliggöra utförandet av arbetsuppgifter anpassa arbetsplatsen.
 • Medverka i rehabiliteringsplan: uppföljning, återkoppling och utvärdering.
 • Avsluta (formellt avslut, arkiveras i personalakten på personalavdelningen).

Försäkringskassan

 • Samordnings och tillsynsansvar.
 • Prövar rätten till sjukpenning och rehabiliteringsersättning och sköter utbetalningen.

Företagshälsovården

 • Sakkunnig och opartisk rådgivare i samband med rehabilitering.
 • Kan ge medicinsk bedömning och en funktionsbedömning av arbetsförmågan.
 • Kan ge förslag till rehabiliteringsåtgärder såväl på individ- som organisationsnivå.
 • Kan ge tekniska, fysiska eller ergonomiska förslag till anpassning av arbetsplatsen.

Facklig företrädare/skyddsombud

 • Stöd för den anställde medlemmen när medlemmen så önskar.
 • Samverkar med arbetsgivaren i arbetsmiljöfrågor.
 • Hjälper medlemmen med försäkringsfrågor och att bevaka arbetsrätten.
 • Kan ta initiativ till insatser i rehabiliteringsarbetet.

Personalavdelningens handläggare

 • Ha en rådgivande och stödjande roll utifrån behovet i varje enskilt fall och chefens bedömning av insatsens omfattning.
 • Bedömer och förmedlar kontakt mellan sektioner och enheter.
 • Medverkar till att arbetsträning/arbetsprövning möjliggörs på andra arbetsplatser än den egna.
 • Handlägger omplaceringsutredning.
 • Handlägger uppsägningar och andra typer av överenskommelser.
Redigera
Share Dela