Administrativa regler för EU:s strukturfondsprogram för 2007-2013

1. EU-finansierad verksamhet

1.1 Inledning

De regler och krav som berör EU-finansierad verksamhet skiljer sig i väsentliga delar från vad som gäller för nationellt finansierad verksamhet. Dessutom är EU grundligare än de flesta inhemska finansiärerna i sin kontroll av att reglerna efterlevs.

Alla nya EU-projekt skall gås igenom med ekonomichef och respektive sektionsekonom samt projektansvarig i samband med upprättande av ansökan. I övrigt gäller de regler som finns i projekthandboken.

1.2 Avtal

Samtliga EU-finansierade projekt ska liksom övriga externfinansierade projekt regleras i avtal. Detta gäller alla typer av EU-projekt, hel som delfinansierade. För att erhålla ett projektnummer i ekonomisystemet måste därför särskilt upprättad mall fyllas i, till vilken även avtalet ska bifogas. (se projektregister)

1.3 Högskolegemensamma kostnader

En särskild fördelningsnyckel har utarbetats enligt Region Blekinges direktiv. Denna är tillämplig vid de EU-finansierade regionala strukturfondsprojekten som administreras via Region Blekinge och Tillväxtverket (före detta NUTEK).

Fördelningsnyckeln ger en kostnad per timme för så kallad direkt personal (dvs. den personal som inte jobbar med stödjande funktioner). Denna timkostnad ska multipliceras med det antal timmar som direkt personal arbetar i projektet.

Det är endast projektägaren som kan rekvirera ersättning för indirekta kostnader. Deltar BTH i ett strukturfondsprojekt som medfinansiär får vi inte ersättning för denna typ av kostnader.

Beräkningsmodellen för fördelningsnyckeln uppdateras varje nytt år med aktuella siffror från föregående år. I denna modell ingår de högskolegemensamma kostnader som är godkända enligt Region Blekinge.

En viktig skillnad sen tidigare strukturfondsprogram är att de indirekta kostnaderna rekvireras året efter att de uppstått. Detta är för att kunna använda beräkningsmodellen för rätt år. Det är viktigt att tänka på vid budgetering av ett nytt projekt.

Fördelningsnyckel för år 2012 Region Blekinge (pdf, 11 KB)

Anpassad baskontoplan 2012 (excel, 39 KB)

Det är viktigt att alltid kontrollera om eventuellt takbelopp (%) finns för de indirekta kostnaderna. Fördelningsnyckeln talar om vilka kostnader som är godkända att redovisa som indirekta. Ett eventuellt takbelopp (%) sätter övre gränsen för hur stor denna post får vara i förhållande till de övriga kostnadsslagen.

I det regionala strukturfondsprogrammet för 2007-2013 är taket för de indirekta kostnaderna 20% av de stödberättigade direkta kostnaderna.

Observera att Tillväxtverket har reviderat riktlinjerna för redovisningen av indirekta kostnader i dessa program. Projekt beviljade EU-medel före 3 oktober 2011 ska fortsätta redovisa enligt tidigare inlämnad och godkänd modell (se fördelningsnyckeln).

Projekt beviljade EU-medel efter 3 oktober 2011 ges även möjlighet att redovisa sina indirekta kostnader enligt en schabloniserad procentsats (se bifogat dokument: Indirekta kostnader Tillväxtverket 2013).

Handledning Tillväxtverket 2013 (pdf,10 147 KB)

Indirekta kostnader Tillväxtverket 2013 (pdf, 3156 KB)

Stödberättigande kostnader Tillväxtverket 2013 (pdf, 2467 KB)

1.4 Bokföring av indirekta kostnader

BTH:s högskolegemensamma kostnader fördelas månadsvis på sektioner och enheter. Från och med 2009-01-01 följer vi den gemensamma redovisningsmodell för indirekta kostnader som tagits fram av SUHF (Sveriges Universitet & Högskoleförbund). Denna modell är framtagen för att användas av alla universitet och högskolor i Sverige. För mer information se:

RIK, Redovisningsmodell för indirekta kostnader

Fördelningsnyckeln för EU:s strukturfondsprogram som anger en indirekt kostnad per arbetad timme i projektet, gäller för redovisning till finansiären och ska ej bokföras i ekonomisystemet.

1.5 Indirekta kostnader på sektionsnivå

Tills vidare gäller att löner för sektionens administrativa personal tas upp som medfinansiering i EU-finansierade strukturfondsprojekt.

Redigera
Share Dela