5. Osäkra kundfordringar

Fordringar ska bokföras enligt den s k försiktighetsprincipen. Detta innebär att osäkra kundfordringar och/eller konstaterade kundförluster ska kostnadsföras. Man skiljer på befarade och konstaterade kundförluster. Orsaken till detta är att moms endast får begäras tillbaka för konstaterade kundförluster.

Rutin för värdering av kundfordingar:
Samtliga kundfordringar ska gås igenom (värderas), bedömning ska göras om de kommer att betalas eller ej.
Särskilt bör beaktas kundfordringar vilka ej betalats inom förfallotiden, eller ej betalats trots påminnelser.

Kundfordringarna kan efter värdering delas in i tre olika klasser:

1. Säkra
- ingen åtgärd, låt kvarstå

2. Befarade - dessa kundfordringar ska kostnadsföras enligt följande:
Exempel: kundfordran på 100 (varav 20 är moms) är osäker då kunden trots påminnelse ej betalt.

Konto Benämning
Debet
Kredit
1511 Kundfordringar
100
1518 Osäkra kundfordringar
100
1519 Värdereglering kundfordr.
80
5442/5452 Befarade kundförluster, varor alt tjänster
80

Kommentar:
Notera att hela fordran inklusive moms bortförs från konto kundfordringar. Endast nettobeloppet belastar resultatet via konto 5442/5452.

3. Konstaterade kundförluster - d v s kundförlusten är definitiv innebärande att vi kan begära momsen åter från skattemyndigheten.

Exempel: Vi har en kundfordran på 100 (moms 20). Vi får uppgift om att företaget vi har en fordran på gått i konkurs och att vi ej kommer att erhålla någon utdelning.
Förutsättning: fordran har tidigare bokförts som osäker enligt 2. ovan.

Konto Benämning
Debet
Kredit
5441/5451 Konstaterade kundförluster, varor alt tjänster
80
1518 Osäkra kundfordringar
80
5442/5452 Befarade kundförluster,
varor alt tjänster
80
1519 Värdereglering kundfordr.
80
 
1518 Osäkra kundfordringar
20
2571 Utgående moms
20


tillbaka till innehållsförteckning

 

Redigera
Share Dela