Immateriella anläggningstillgångar

En immateriell anläggningstillgång är en tillgång som saknar fysisk substans, dvs den går inte att ta på. Det är i princip detta som skiljer dem från materiella tillgångar. Immateriella anläggningstillgångar skrivs av enligt den ekonomiska livslängden, dock på högst 5 år om inte särskilda skäl föreligger och kan dokumenteras.

Exempel på olika slags immateriella anläggningstillgångar är:

 • Programvaror
 • Licenser för programvaror
 • Patent, koncessioner och liknande rättigheter
 • Modeller och prototyper
 • Egenutvecklade IT system

De vanligast förekommande immateriella anläggningstillgångarna inom högskolan är egenutvecklade IT-system och förvärvande licenser och rättigheter, oftast för dataprogram. Större administrativa system, t ex ekonomi- och lön/pa-system ska redovisas som immateriell anläggning.
Det finns ett antal viktiga krav som tillgången måste uppfylla. Dessa redovisas kort nedan:

Först några allmänna krav som gäller samtliga anläggningstillgångar:

 1. Tillgången kontrolleras av myndigheten.
 2. Den är ett resultat av en inträffad händelse.
 3. Den förväntas ge myndigheten ekonomiska fördelar eller servicepotential i framtiden, vilket skall kunna dokumenteras (Tillgången skall ensamt eller i kombination bidra indirekt eller direkt till att skapa intäkter eller kostnadsbesparingar för myndigheten).

Förutom de allmänna kraven ovan kännetecknas en immateriell anläggningstillgång av följande:

 1. Tillgången ska vara identifierbar.
 2. Den är icke monetär.
 3. Den saknar fysisk substans (Exempelvis så är det inte en cd-skiva av ett eget utvecklat datorprogram som dominerar utan det är programmet i sig som utgör tillgången och är där med en immateriell tillgång. Däremot är inte ett operativsystem till en dator en immateriell tillgång utan ses som en integrerad del av datorn och redovisas där med som en materiell anläggningstillgång.)

En immateriell anläggningstillgång ska redovisas i balansräkningen om den uppfyller kraven enligt ovan och anskaffningsvärdet går att beräkna på ett tillförlitligt sätt. Det är viktigt att dokumentera den bedömning som görs för att identifiera om anläggningstillgången är immateriell. Denna dokumentation bifogas i samband med aktivering av anläggningstillgången. Ett stöd för att avgöra om man ska aktivera utgifterna som immateriella kan vara beslutsträdet nedan:

I övrigt gäller samma regler om ekonomisk livslängd och anskaffningsvärde som för övriga anläggningstillgångar, dock gäller gränsen XX kronor för internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar. (Detta belopp kommer att fastställas och updateras inom kort). Finns det flera användare, exempelvis då flera myndigheter tillsammans utvecklar ett system, tar endast en part upp tillgången och övriga betalar oftast en summa för att täcka sin del av de kostnader som är förknippade med anläggningen.

Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar
Då myndigheten själv utvecklar verksamhetsspecifika IT system och liknande kan det ibland vara svårt att avgöra om dessa ska betraktas som immateriella tillgångar och i förekommande fall till vilken del.

Forskning får aldrig redovisas som tillgång i balansräkning. Med forskning här avses inte endast det vi normalt kallar forskning i vetenskaplig mening utan här avser man även aktiviteter av karaktären förstudier, utvärdering mm.

Nedan följer ett antal kriterier som, om de är uppfyllda, innebär att utvecklingen ska aktiveras:

 • Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan användas.
 • Myndighetens avsikt är att färdigställa tillgången (man avser här förankring av styrelse eller ledning).
 • Myndigheten har de förutsättningar som krävs för att använda tillgången.
 • Tillgången medför framtida ekonomiska fördelar eller höjd servicepotential och att detta kan påvisas med hög grad av säkerhet.
 • Det finns erforderliga och adekvata tekniska och finansiella resurser för att fullfölja och använda den utvecklade tillgången.
 • Högskolan måste på ett tillförlitligt sätt kunna beräkna de utgifter som härför sig till tillgången. För att beräkna kostnaden för den egna personalens nedlagda tid krävs tidsredovisning som visar på den tid som lagts ner i utvecklingsprojektet . (Här ska Agresso:s tidsredovisning användas för BTH.)

tillbaka till anläggningsgrupper

 

Redigera
Share Dela