5. Moms på utbildning

Momsfri utbildning
Utbildning på grund-, gymnasie- och högskolenivå som anordnas av det allmänna och finansieras med anslag över statsbudgeten samt berättigar till studiestöd, är undantagen från momsplikt.

Varor och tjänster som tillhandahålls som ett led i en momsfri utbildning är också momsfria. Exempel på detta är kompendier, larmkort för att kunna ha tillgång till datorlaboratorium och laboratorierockar. Huvudprincipen är att böcker är momspliktiga. Böcker/publikationer som är ett måste för utbildningen och som inte går att köpa någon annanstans än på Högskolan undantas också från moms. All annan vidareförmedling är momspliktig.

Om högskolan som utbildningsanordnare och ansvarig för en momsfri utbildning, uppdrar åt en underentreprenör att hålla viss del av utbildningen, är även denna utbildningstjänst momsfri. Undantaget gäller även tillhandahållande av varor och tjänster som omsätts som ett led inom denna del av utbildningen. Detta gäller även handledning.

Om vi får fakturor med moms inkluderat från underentreprenörerna ska vi informera om dessa regler och begära ny faktura utan moms. Om vi ej gör detta finns risk, enligt skattemyndigheten, att vi medverkar till att det blir fel då vi känner till reglerna.

I Skatteverkets momshandledning (pdf) om skattefrihet för utbildning kan ni läsa mer detaljerat om detta.

Momspliktig utbildning
Utbildning är momspliktigt när det gäller utbildningstjänster som ligger utanför ramen för den ordinarie skolutbildningen (se ovan).

Momssatsen för uppdragsutbildning är 25 %. Med uppdragsutbildning menas sådan utbildning där uppdragsgivaren utser de personer som ska utbildas. Det är sådan utbildning som inte är tillgänglig för alla och som inte finansieras av anslagsmedel.

Utbildning för personligt ändamål är momspliktig.

Varor, tjänster och handledning som tillhandahålls som ett led i en momspliktig utbildning är också dessa momspliktiga.

Om högskolan uppdrar åt en underentreprenör att hålla viss del av utbildningen, är även denna utbildningstjänst momspliktig. Detta gäller även vid handledning.

tillbaka till innehållsförteckning

 

Redigera
Share Dela