1. Inledning

Denna handledning är i första hand avsedd att användas som en vägledning när det gäller handläggning av den ekonomiadministrativa delen av externfinansierade projekt. I tillämpliga delar kan den även användas inom anslagsfinansierade forskningsprojekt.

Hur högskolan sköter sin ekonomiadministration bestäms av en rad olika tvingande lagar och förordningar, se p 3. Dessutom tillkommer kompletterande regelverk och rekommendationer som utformas av bl a ESV (Ekonomistyrningsverket) och SUHF (Sveriges universitet och högskoleförbund). Vidare ställer ofta finansiären krav på högskolan för att acceptera finansiering. Det stora antalet intressenter och regelverken gör att det ställs stora krav på den ekonomiadministrativa hanteringen av externa projekt.

Verksamhetsgrenar
Högskolans verksamhet delas in i 2 verksamhetsgrenar:

  1. Grundläggande högskoleutbildning (GU)
  2. Forskning och forskarutbildning (FO)

Inom båda verksamhetsgrenarna förekommer anslagsfinansiering (enl regleringsbrev) samt extern finansiering.

Externfinansierad verksamhet
Den externfinansierade verksamheten delas upp i:

  • Avgiftsfinansierad uppdragsverksamhet: uppdragsutbildning, uppdragsforskning samt andra projekt som görs som ren uppdragsverksamhet, se p???. Högskolans rätt att ta ut avgifter regleras dels i regleringsbrevet och dels i avgiftsförordningen (1992:191).
  • Bidragsfinansierad verksamhet: bidragsforskning och utvecklingsprojekt, se p ??. Bidragsgivare kan vara t ex andra myndigheter, forskningsråd, landsting, länsstyrelser, privata företag och organisationer.

tillbaka till innehållsförteckning

 

Redigera
Share Dela