3. Vad består sektionens/enhetens bokslut av?

Att göra bokslut innebär i korthet att vi ska avsluta våra böcker per ett visst datum. I praktiken innebär detta att vi ska avsluta de konton vi har i bokföringen. Vi har två typer av konton resultat- samt balanskonton.

Resultatkonton talar om hur periodens resultat har uppstått. Det är därför viktigt alla intäkter och kostnader är bokförda i rätt period.
Balanskonton talar om ställningen per bokslutsdatum. Dvs hur mycket vi har i tillgångar och skulder detta datum. Det måste därför finnas underlag till alla balanskonton så att tillgångarna och skulderna kan styrkas, dvs balanskontona måste vara avstämda.

Sektionens/enhetens bokslut består av följande:

 1. Specifikationer samt underlag till de avstämda balanskontona. Mallarna finns på den gemesamma filarean "BOKSLUTSDOKUMENTATION 2013". Mallarna ska fyllas i och sparas i resp sektion/enhets mapp och under respektive balanskonto. Underlag/bilagor till balanskonton ska sparas och namnges KONTO_ORG_"INDEXERING ENL SPEC. Ett filnamn skulle t ex kunna se ut så här: 2731_205_A.

  Inga underorgar ska specas - EN SPEC PER KONTO OCH SEKTION.

  Mallarna behöver ej undertecknas, men ange vem som upprättat mallen i tryckstil.

  För periodiserade projekt gäller att 1) projektmallen ska bifogas, 2) resultatrapport på kontonivå från Agresso samt 3)  utvalda sidor av avtalet.

  Det sidor från avtalet som ska bifogas är:
  - Förstasidan
  - Sidan med avtalsperioden (gärna inringad)
  - Sidan med beloppet (gärna inringat)
  - Sidan med påskriften
  projektmall 2013
 2. Resultaträkningen fördelad på verksamhetsgrenar

  Exc.rapport för detta finns i den gem filarean i mappen EXCELERATORMALLAR. Spara filen med sektionens/enhetens namn först. T ex 205_RR per vgr...Sparas i mappen RR BR och NOTER (Bokslutsdokumentation 2013).
  Inga underorgar - EN FIL PER SEKTION.
 3. Specifikation av samfinansiering i bidragsfinansierad verksamhet.
  Enligt regleringsbrevet för 2012, bil 2 står följande:
   "I årsredovisningen ska det framgå i vilken omfattning anslagsmedel efter beslut har använts för att samfinansiera bidragsfinansierad verksamhet. Redovisningen ska delas upp i de två områdena utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och utbildning på forskarnivå. Både belopp och andel av den totalfinansieringen ska framgå av redovisningen."

  Specifikation av samfinansiering i bidragsfin verksamhet

  Sparas i den gem mappen BOKSLUTSDOKUMENTATION 2013.
  .

Tidpunkter när de olika momenten ska vara klara framgår av tidplanen.

Notera dock att allt ska vara klart senast 14-01-17.

Alla balanskonton ska vara avstämda mot Agresso och dokumenterade i den gem mappen. Lämna in ett utskrivet exemplar till ek.avd eftersom vi även kommer att spara bokslutsdokumentationen i pärm. Riksrevisionen kommer enbart att få bokslutsdokumentationen elektroniskt på ett USB-minne.

tillbaka till innehållsförteckning

 

Redigera
Share Dela