2. Tidplan för årsbokslutet per 2013-12-31
uppdaterad: 131202

Plan över sista tidpunkt för när aktiviteterna ska vara slutförda.  

I god tid
Rekvirera medel
i god tid. Om medel ej inkommit se till att avtal finns så att uppbokning av intäkten kan göras. Tänk på att bidrag inte får faktureras utan ska rekvireras. Se rekvisition av medel.


V49

131202
- Arvoden, ö-tid, reseräkn., semestersaldon samt övr kostnadsers. löneavdelningen tillhanda för att bokföras 2013 via löneutbetalningen i december. För att kunna bokföra en korrekt semesterlöneskuld per 131231 är det viktigt att rätt semester är inlagd. Lönehändelser 2012 som ej kommer med ska periodiseras om det är ett väsentligt belopp.
Glöm ej att ange på underlagen vilket år/period arvodet ska bokföras i. Övertid för lärare och forskare periodiseras då utbetalning sker med feb. lönen. 

131207
-
Kontrollera att aktiverbara investeringar tom 131130 är bokförda korrekt.
Kontrollera om ni har aktiverat några bidragsfinansierade investeringar 130601-131130. Meddela i såfall ek.avd. I anl.registret ska dessa läggas upp med relation 9FINBI. Se även investeringar/anläggningstillgångar


V 50

131213
- Sista dag för inomstatlig fakturering.

- Upplåning för investeringar gjorda 130601-131130 görs av ek.avd.

- Intern rekvisition av ersättningar för fackligt arbete. Mall för rekvisition av facklig tid.
Skickas till ek.avd för vidarebefordran till attestansvarig.

- Redovisning kompendie/kopieringsintäkter mm. Sista dag för inlämning av kontanter till ekonomiavdelningen för intäktsredovisning samt insättning på konto.

-
Intern fördelning av arvoden i kommittéer, nämnder och högskolestyrelse, resterande för 2013, bokförs av ek.avdelningen i enlighet med rektorsbeslut.  

- Sista dag för rekvisition av prefektåterhämtningsmedel. Utfördelas i Agresso senast den 7/1.

Beslut om komp.utv av tidigare prefekter etc (R009/07).
Senaste uppdateringen av uppl. prefektförmåner gjordes per 130831. Detta dokumentet bifogas som information.
Uppdatering prefektförmåner 20130831  


V51

131219
- Sista sändningsdag betalningar 2013.

131220
- Listor på semesterlöneskulden läggs ut i den gem ekonomimappen för avstämning och kontroll. Klart senast 14-01-09. Bokföring i Agresso görs av ek.avdelningen 14-01-13.


2014

Tidplan för agresso pga omorganisation 2014.

V1

140103
- Underlag interndebitering bokade lokaler för december framtaget. Bokförs av ek.avd senast 14-01-07.

140103
- Första sändningsdag betalningar 2014 och enda tillfället V1. V2 skickas betalningar på fredag 10/1. Fr o m V3 på tisdagar och torsdagar som vanligt.

140103
- BRYTDAG. Se brytdagar.

  • Sista dag för fakturor mellan myndigheter avseende år 2013 mottagaren tillhanda.
  •  Intern brytdag avseende bokföring mellan sektioner/enheter. Ej obligatorisk - men efter denna dag måste motpart tillfrågas och godkänna innan bokföring kan göras.
  •  Även brytdag avseende löner på kostnadsbärare.

- Internfördelning av kostnader per 131231 Fördelning av porto, telefon, tentavakter görs löpande. Bilar fördelas ut faktiska kostnader per 31/12.

-  Sista dag för attest av fakturor avseende investeringar gjorda 2013. För att avskrivningar avseende december ska bokföras måste attestering göras senast detta datum. Efter detta datum kommer endast aktivering att ske.

- Sista dag för inregistrering i LADOK.


V 2

140107
- Avskrivningar för december 2013 körs av ekonomiavdelningen.

- Löneunderlag avseende januari 2013 (ej övertid lärare och FO) löneavdelningen tillhanda för att utbetalas med januarilönen 2014. 

- Prel. LADOK-rapport klar på studavd. Utskick av VB-lista 1 till sektionerna samt ek.avdelningen för kontroll.

140108
- Sista dag för attestering av lev.fakturor avseende p12 2013 i det elektroniska flödet.

140109
-
Samtliga attesterade fakturor avseende 2013 definitivbokförs. Klart kl 09:00. Därefter är agresso stängt för dagen.
- LADOK -Sista dag för kommentarer och ändringar. 

140110
- Slutlig LADOK-rapport klar på stud.avd. Utskick av VB-lista 2 till sektionerna samt ek.avd.

- Bokföring av RIK-pålägg klart. Se Projekt 11.4 Indirekta kostnader på projekt/kostnadsbärare.

140110
- GU-intäkterna fördelas ack jan-dec utifrån VB:n.


V3

140117
- Sektioner/enheter klara.
Resultatet ska vara avstämt mot Agresso. Balanskonton ska vara avstämda mot Agresso.


V4

140120-140122 Kontroll sker av sektioner/enheters bokslutsdokumentation:

att alla balanskonton finns dokumenterade att saldon stämmer med Agresso att rätt konton använts (främst intäktsperiodiseringarna) Se 11.7 Intäktsperiodiseringar att giltiga avtal finns för projektredovisningen

140121
-
Specifikation av medfinansiering i bidragsfinansierad verksamhet ek.avd tillhanda. Påskriven och inkl underlag. Avstämd mot konto Agresso.


V5

140128
- BTH:s externa bokslut klart på ekonomiavdelningen. 

140130
- Internbokslutet klart på ekonomiavdelningen.


V6

140206
- Utskick till styrelsen av årsredovisningen. Skickas en vecka innan styrelsemötet.


V7

140213
-
  Styrelsemöte där beslut tas om fastställande av årsredovisningen samt undertecknande.

140217
- Årsredovisningen publicerad på hemsidan.

140220
-
Skickas till regeringen (utb.dep). Senast tillhanda 14-02-21.

 

tillbaka till innehållsförteckning

 

Redigera
Share Dela