6. Interna mellanhavanden

BTH använder sig ej av interna intäkter utan alla interna omföringar är interna kostnader respektive kostnadsreduktioner. Alla interna omföringar som görs i kontoklass 9 ska debiteras och krediteras på samma baskonto. Denna princip gäller även för budgeten och såväl omföringar mellan olika sektioner och enheter som inom sektionerna och enheterna. Se mer: internkonton.

I budgetarbetet ska alla interna mellanhavanden stämmas av med respektive motpart för att säkerställa att både kostnad respektive kostnadsreducering beaktas.

Interna intäkter/kostnader i budgetmallen
Med gemensamma kostnader avses den interndebitering på internkonto 9911 som görs månadsvis för att täcka det gemensamma. Budgetkonto 91B. Här kan man också lägga sektions- eller avdelningsgemensamma kostnader. Summa av dessa ska vara 0 på sektionsnivå.

För interna fördelningar/rekvisitioner finns budgetkontot 92B. Kontot är avsett att användas vid interna fördelningar/rekvisitioner mellan sektioner, enheter och det gemensamma. T ex bidrag från rektor (9921). Dessa poster ska stämmas av med respektive motpart. Posten ska dessutom specificeras i mallen.

Övriga interna mellanhavanden, såsom köp och försäljning, budgeteras på internkonto 940B eller 955B och läggs under respektive rubrik i mallen. Även dessa ska stämmas av med motpart, och specas i not till mallen.
Vår policy avseende interna köp/försäljningar är att det är köparen som verifierar en intern händelse.

Int budgetkonto

 Kommentar

940B
Int pers.kostn

Budg köp/försäljning av personal - avstäms med motpart.

950B
Int lokalkostn

Budg kostn för bokningsbara lokaler - se gem kostn, p 7.3 Lokaler, avstämning ska göras på sektions- enhetsnivå mot detta dokument.

955B
Int övr driftskostn

Budg köp/försäljning av övr driftskostnader - avstäms med motpart.

91B
Gem kostn

Budg gem kostn enligt
gem kostn, p 7.2 fördeln gem kostn. Stäms av per sektions- enhetsnivå mot detta dokument.

92B
Int fördelning

Budgeterade interna fördelningar/rekvisitioner mellan sektioner/enheter. Avstäms med motpart. När motpart är Rektor anges beslutsnummer och beskrivning i specen.

 

tillbaka till innehållsförteckning

 

Redigera
Share Dela