1. Inledning

Enligt bokföringsförordningen § 17 ska anläggningstillgångar aktiveras i balansräkningen och kostnaden periodiseras i form av avskrivningar. Den allmänna definitionen av en anläggningstillgång är enligt bokföringsförordningen § 15 ”en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav”. För staten gäller att inventarier med en ekonomisk livslängd på minst 3 år skall behandlas som anläggningstillgångar och aktiveras.

Mot detta skall ställas förbrukningsinventarier och övriga omkostnader av ringa värde vilka förbrukas och kostnadsförs i sin helhet löpande under räkenskapsåret. Om den anskaffade inventarien skulle vara av ringa värde kan den kostnadsföras direkt oavsett ekonomisk livslängd.

För högskolan gäller principen att anläggningstillgångar med en ekonomisk livslängd på 3, 5, 8 eller 10 år och ett anskaffningsvärde exklusive moms på lägst 20 000 kr ska aktiveras. Gränsen på 20 000 kr kan avse såväl enskilda investeringar som fungerande enheter. En fungerande enhet består av ett antal mindre anskaffningar vilka sammantaget uppgår till minst 20 000 kr.

För att en fungerande enhet ska föreligga ska följande kriterier vara uppfyllda:

  • De olika delanskaffningarna skall göras någorlunda tidsmässigt lika.
  • Avsikten skall vara att de olika anskaffningarna skall ingå i någon form av enhet.

Exempel på en fungerande enhet är t ex ett kontorsrum som möbleras upp där den totala kostnaden är minst 20 000 kr men där inköpspriset för de enskilda möblerna är mindre. Ett annat exempel är en datasal eller ett labb bestående av ett antal datorer eller labbutrustning.

Hantering av fungerande enhet i anläggningsregistret.
Där anskaffningsvärdet av de olika delanskaffningarna understiger 10 000 kronor läggs dessa upp som en anläggning utan stöldmärknig. Där anskaffningsvärdet av de olika delanskaffningarna överstiger 10 000 kronor läggs dessa upp som en anläggning med stöldmärknig av varje enhet för sig.

Ansvar
Ansvaret för anläggningstillgångarna innebär dels att ansvara för att tillgångarna underhålls och vårdas samt förvaras betryggande, dels att anläggningsregistret hålls uppdaterat. Märkning av anläggningstillgångar sker på varje sektion/enhet.

tillbaka till innehållsförteckning

 

Redigera
Share Dela